Uppsala University, Faculty of Social Sciences

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för freds- och konfliktforskning skapades 1971 för att bedriva forskning och utbildning inom freds- och konfliktstudier. Institutionen är idag en ung, dynamisk och internationell akademisk miljö med ungefär 80 anställda och 300-400 studenter från hela världen. Mer information om institutionen finns här: http://www.pcr.uu.se.

Forskningsfältet freds- och konfliktforskning består i det mångvetenskapliga studiet av våldsamma konflikters uppkomst, dynamik och lösning. Utbildningen och forskningen på institutionen är problemorienterad och fokus ligger på att förklara empiriska fenomen och dess mönster, varvid teori, metod och empirisk forskning integreras.

Arbetsuppgifter: Aktivt engagemang i att utveckla forskningen och utbildningen (särskilt på forskarutbildningsnivån) inom fältet freds- och konfliktforskning.

Egen forskning, samt att söka forskningsanslag och att leda forskningsprojekt inom fältet freds- och konfliktforskning. Fakultetens ambition är att minst hälften av arbetstiden ska utgöras av egen forskning. Därutöver finns möjlighet till en betald sabbatstermin efter ett antal års anställning.

Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Undervisning och handledning omfattar i normalfallet lägst 25 % av årsarbetstiden.

Samverkan med aktörer utanför akademin om forskningen och utvecklingen inom forskningsfältet freds- och konfliktforskning.

Uppdrag av administrativ art, inklusive ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också komma att ingå.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den vetenskapliga skickligheten inom forskningsfältet ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes forskningsverksamhet håller hög internationell kvalitet, i form av vetenskapliga publikationer i publiceringskanaler som tillämpar "peer review".

Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera och leda forskningsprojekt, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den sökande ska normalt som huvudhandledare ha handlett minst en doktorand till disputation, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom väl dokumenterade meriter inom utbildning och undervisning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 33) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

All undervisning vid institutionen är på engelska, liksom de flesta seminarier och möten. Dokumenterad förmåga att kunna undervisa på utmärkt engelska är därmed ett krav. Utmärkt förmåga att undervisa på engelska styrks genom från referenstagning eller intervju. Svenska språkkunskaper anses inte vara meriterande för denna position. Sökande bör notera att enligt språklagen är svenska huvudspråket för offentlig verksamhet. Eftersom Uppsala universitet är en statlig myndighet är många administrativa möten och dokument på svenska, och översättningar kan inte alltid göras.

Bedömningsgrunder; vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt ska fästas vid den vetenskapliga skickligheten. En sammanvägning av bedömningsgrunderna ska emellertid ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mera skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Forskningens kvalitet och omfattning bedöms utifrån forskningspublikationer i ledande vetenskapliga tidskrifter och med ledande akademiska förlag. Framgång i att erhålla forskningsanslag i konkurrens är också meriterande.

Även om särskild vikt ska fästas vid den vetenskapliga skickligheten ska lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattningen av den pedagogiska erfarenheten, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning tillmätas betydelse, liksom förmåga att knyta undervisningen till forskning i det aktuella ämnet, samt till ämnesdidaktik och högskolepedagogik.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Därutöver bedöms den sökandes administrativa skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Även samarbetsförmåga och skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, samt möjlighet att bidra till synergier inom och utom institutionen, ska beaktas. Vidare beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning.

Som meriterande betraktas erfarenhet av ledningsansvar, visad genom ansvarstagande för stora forskningsprojekt, institutionsmiljö eller liknande.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter (Curriculum Vitae). Sådana personliga förhållanden ska vara dokumenterade och möjliga att verifiera.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. För närvarande är det fler anställda med juridiskt kön man än juridiskt kön kvinna bland professorerna inom Humsam. Universitetet eftersträvar en jämnare fördelning av de juridiska könen inom denna kategori.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av forskningsprojekt och forskningsgrupper som den sökande lett, med information om deras storlek och komplexitet
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • Lista med referenspersoner

Se instruktioner till sökande av anställning som professor (inklusive befordran)

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/3586.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning

och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. 

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Magnus Öberg, tel 018-471 2787, e-post magnus.oberg@pcr.uu.se. 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Emma van Aller, 018- 471 2559, samfak@samfak.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 8 juni 2020, UFV-PA 2019/3586.  

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 30 juni
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3586
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-20
Sista ansökningsdag 2020-06-08

Tillbaka till lediga jobb