Uppsala University, Department of Chemistry - Ångström Laboratory

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Beskrivning av forskningsprojekt: Målet för det föreslagna forskningsprojektet är att bygga en grundläggande förståelse för hur elektrod/elektrolytgränsnittsytor i Li-jonbatterier uppkommer, och på så sätt bidra till det globala arbetet med att hitta optimala designparameterar för framtidens batterier. Doktorandarbetet kommer främst att utföras på teoretisk basis genom att använda avancerade simuleringsmetoder baserade på elektronstrukturberäkningar kopplat med kinetikmodeller för på atomnivå skapa en bild av hur gränssnitten mellan olika faser byggs upp. Det teoretiska arbetet kommer att utföras parallellt med experimentella studier på liknande system. Det vetenskapliga resultatet kommer att ligga till grund för utvecklingen av framtida generationer av uppladdningsbara batterier. Arbetet kommer att utföras vid Ångström Advanced Battery Center (ÅABC) och gruppen för Teoretisk Materialkemi (CMC), som båda ingår i strukturkemiprogrammet vid institutionen för kemi – Ångström vid Uppsala Universitet.

ÅABC: Ångström Advanced Battery Center (ÅABC) är inrymt i Ångströmlaboratoriet - ett av Europas bäst utrustade materialforskningslaboratorier. ÅABC samlar ca 70 forskare, av vilka 8 är seniora forskare (lektorer och professorer); resten är doktorander, postdoktorer, forskare och forskarassistenter. ÅABC är den ledande forskningsmiljön för utveckling av elektrokemiska lagringsmaterial och avancerad batteriteknik i Norden. På en årlig basis produceras ca 5 doktorsavhandlingar inom verksamheten. Forskningens fokus ligger på modern kommersiell, samt nästa generations, Li-jon batterier och framtida batteriteknologier som Na-jon, Li-S, organiska elektroder, fasta tillståndet etc. Expertisen ligger inom syntes av elektrod- och elektrolytmaterial och elektrokemiska tester, men lika viktigt är utvecklingen och tillämpningen av operandokaraktärisering genom vibrationsspektroskopi, masspektrometri, röntgenfotoelektronspektroskopi, etc.
 
CMC: Inriktningen för den forskning som görs i forskargruppen för Computational Materials Chemistry (CMC) är e-vetenskap för materialkemi, dvs molekyler + material + kemi + datorer + programvara. Vi utvecklar multiskalmodeller och metoder för att simulera komplexa och dynamiska problem inom katalys, nanokemi samt för elektrokemiska lagringsmaterial. De metoder som används i gruppen inkluderar - kombinationer av - ab initio och semi-empiriska kvantmekaniska metoder, avancerade (reaktiva) kraftfält, MD-simuleringar och olika metoder för karaktärisering.

Arbetsuppgifter: Vi letar efter en motiverad och ambitiös student för teoretiska studier av hur olika elektrokemiska förhållanden påverkar uppbyggnaden av gränssnittet mellan fasta elektrolyter i batteritillämpningar. För detta ändamål kommer du att använda kvantkemiska metoder i kombination med dynamiska och kinetiska simuleringar för att studera den kemiska nedbrytningen av elektrolyter över modellkatod/anodytor. Parallellt med de teoretiska ansträngningarna sker det inom forskningsgruppen experimentella studier genom IR, RAMAN och masspektroskopi för karakterisering av möjliga reaktionsprodukter. Huvuduppgiften och syftet med den teoretiska insatsen är att studera kinetiken och dynamiken för de elektrokemiskt drivna reaktionerna, och från detta bygga en databas över möjliga reaktionsprodukter och deras karakteristiska fingeravtryck i termer av IR- och RAMAN-moder, liksom andra karaktäristiska egenskaper som kan hjälpa oss bygga en förståelse för vad som sker i de verkliga systemen. 

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. 

Behörighet:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi, fysik och/eller material med en stark komponent på fysisk kemi/kemisk fysik och material.
  • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Önskvärt/meriterande:

  • Grundläggande kunskaper inom elektrokemi och materialkaraktärisering.
  • Erfarenhet av kvantkemiska beräkningar, molekyldynamiksimuleringar, och/eller kinetiksimuleringar är önskvärt. 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande:Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2020-06-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Erik Berg, +46 18-471 3734, erik.berg@kemi.uu.se. Peter Broqvist, +46 18-471 3714, peter.broqvist@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2020, UFV-PA 2020/552.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-06-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/552
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-12
Sista ansökningsdag 2020-03-31

Tillbaka till lediga jobb