Uppsala universitet, Institutionen för ABM

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Vid Institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom Masterprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap) och från och med HT 2019 även inom Masterprogrammet i digital humaniora. Institutionen bedriver också utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har i dagsläget ett tiotal lärare och forskare samt sex doktorander.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: En av doktoranderna kommer att arbeta i forskningsprojektet CApturing Paradata for documenTing data creation and Use for the REsearch of the future (CAPTURE), finansierat av Europeiska forskningsrådets (ERC) Consolidator Grant No 818210 och leds av prof. Isto Huvila. Doktoranden förväntas bedriva empirisk forskning om analys av inverkan och praktiker kring användning och skapandet av paradata i vetenskaplig informations- och kunskapsproduktion och (åter)användning av forskningsdata. Information om Capture-projektet och dess syfte

Den andra doktorandplatsen är inriktad på forskningsprogrammet Engaging Vulnerability (EV), som är ett tvärvetenskapligt Vetenskapsrådsfinansierat forskningsprogram vid Uppsala universitet som med stöd av rektor och historisk-filosofiska fakulteten under tio år (2015–2025) ska bedriva forskning som utvecklar perspektiv på utsatthet och sårbarhet som resurser. För närvarande bedrivs forskning inom programmet i kulturantropologi, etnologi, filosofi, retorik, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, design studies, musikvetenskap och idéhistoria. Forskningsprogrammets inriktning öppnar för biblioteks- och informationsvetenskapliga avhandlingsprojekt.

För att ansökan ska beaktas är det ett krav att det föreslagna projektet är genomförbart av den sökande och tydligt knyter an till EV:s övergripande mål. En beskrivning av programmet och dess verksamhet finns på http://www.engagingvulnerability.se 

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra år med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. 

Utbildningen på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap regleras av ämnets allmänna studieplan. Den kan hämtas här

Behörighetskrav: För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörig att antas till utbildningen på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet är den som har en examen på avancerad nivå i biblioteks- och informationsvetenskap, arkivvetenskap, musei- och kulturarvsvetenskap eller annat relevant huvudområde, liksom den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För gällande regler, se Högskoleförordningen, kap 5 och 6 samt universitetets riktlinjer för forskarutbildning.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas

  • en kort CV,
  • en bevittnad kopia av examensbevis för relevant grundexamen eller motsvarande,
  • en forskningsplan (se specificering nedan)
  • kopior av skriftligt material som master/magisteruppsats samt övriga skrifter som den sökande vill åberopa.

Forskningsplan: Planen ska vara på max 2000 ord och innehålla en preliminär avhandlingstitel, syftes- och problemformulering, ämnesavgränsning, presentation av material, teori och metod, och en preliminär arbetsplan för de fyra år utbildningen omfattar.  

Antagning: Urvalet av sökande ska ske utifrån förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Stor vikt kommer också läggas vid den inskickade forskningsplanen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: ges av prefekten vid Institutionen för ABM, Åse Hedemark, ase.hedemark@abm.uu.se, tfn: 018-471 2598; studierektor för utbildning på forskarnivå Isto Huvila, isto.huvila@abm.uu.se, tfn: 018-471 34 20; forskningsledaren för Engaging Vulnerability, Don Kulick don.kulick@antro.uu.se samt fakultetens utbildningsledare Anna Sofia Hedberg, anna_sofia.hedberg@uadm.uu.se. tfn: 018-471 6982. 

Välkommen med din ansökan senast den 20 mars 2020, UFV-PA 2020/541.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/541
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-11
Sista ansökningsdag 2020-03-20

Tillbaka till lediga jobb