Uppsala universitet, Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 280 anställda varav runt 185 lärare/forskare, 70 doktorander och 25 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se/.

Projektbeskrivning: Denna doktorandplats är kopplad till forskningsprojektet Hela staden som förskolegård? Utmaningar och möjligheter för innerstadsförskolors mobilitet och plats för lek i täta urbana miljöer https://edu.uu.se/forskning/barnochungdomsvetenskap/forskningsprojekt/. Med utgångspunkt i teorier om barndom och mobilitet syftar projektet till att genom etnografiska studier och intervjuer undersöka innerstadsförskolors vardagliga mobilitet och rumsanvändning för att förflytta sig (till fots/med lådcykel/kollektivtrafik), pedagogiska aktiviteter, samt rörelse och lek i olika miljöer. Projektets frågor handlar bland annat om hur förskolorna organiserar barnens mobilitet och rumsanvändande, samt vilka utmaningar och möjligheter barn och pedagoger erfar. I projektet ingår även studier av lokala politikers och tjänstemäns perspektiv.

Som projektdoktorand kommer du att vara verksam främst inom forskningsmiljön Studies in Childhood, Learning and Identities as Interactional Practices (CLIP). Forskningsmiljön finns närmare beskriven på institutionens webbsida. Vid bedömningen ingår den sökandes intresse och förmåga att bedriva forskning av relevans för projektet.

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin där kunskap bildas om de processer, såväl formella som informella, genom vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella sammanhang, till exempel förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning. Pedagogik handlar om olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, undervisning och andra sociala processers förutsättningar och genomförande. Hit hör även bland annat mångfaldsaspekter. Frågor som ställs berör exempelvis hur och varför olika former av värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogik vid Uppsala universitet är den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå b) har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, och c) har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i pedagogik. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Sökande måste även vara svensktalande då projektets empiriinsamling görs i svenska förskolor.

Ansökningshandlingarna skall omfatta ifylld ansökningsblankett, se https://mp.uu.se/documents/432512/983501/ansokan_forskarniva_180629.pdf, ett exemplar av relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser eller motsvarande), examensbevis och betyg, en kort CV med angivande av eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Ansökan skall också omfatta en kort beskrivning (2-3 sidor) av den sökandes tilltänkta forskningsinriktning och avhandlingsplan (omfattande frågeställning, forskningsläge, material och metodfrågor) som ska relateras till projektets centrala frågeställningar samt varför vederbörande söker till forskarutbildningen.

Alla dokument som bifogas ansökan måste vara på/översatta till svenska eller engelska.

Mer information om forskarutbildningen vid institutionen.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5-7, samt universitetets riktlinjer för utbildning på forskarnivå, se http://regler.uu.se/digitalAssets/38/38626_Riktlinjer.pdf

Utbildning på forskarnivå i pedagogik regleras också av ämnets allmänna studieplan, se http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/500/c_500222-l_3-k_20170130allmanstudieplanpedagogikrev.pdf

Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/utbildningsvetenskap

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 1 september 2020.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledare, docent Katarina Gustafson katarina.gustafson@edu.uu.se, tel: 018-471 2450. Studierektor för forskarutbildningen: Marie Karlsson, marie.karlsson@edu.uu.se, tel. 018-471 1647. Forskningsledare professor Ann-Carita Evaldsson 018-471 1666.

Välkommen med din ansökan senast den 2 mars 2020, UFV-PA 2020/10.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/10
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-04
Sista ansökningsdag 2020-03-02

Tillbaka till lediga jobb