Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. EDU medverkar bland annat i lärarprogram och programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 280 anställda varav runt 185 lärare/forskare, 70 doktorander och 25 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på https://www.edu.uu.se.

Forskarskolan Perspektiv på dagens skola: Utlysningen sker inom ramen för den nationella forskarskolan Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria. Forskarskolan antar under våren 2020 sammanlagt 9 doktorander vid Sveriges fyra främsta utbildningshistoriska lärosäten. Forskarskolan är en väl sammanhållen mångdisciplinär forskarskola på internationell grund, där doktorander med bakgrund i olika discipliner kommer att kunna känna sig hemma, och där doktoranderna kommer att ges de bästa förutsättningarna för att bidra till den internationella forskningsfronten. Planerad start för forskarskolan är hösten 2020.

Forskarskolans inriktning på tillämpad utbildningshistoria innebär en tematisk inriktning på forskning som på olika sätt bidrar till en ökad förståelse för brännande utbildningspolitiska frågor i vår samtid. Forskarskolan fokuserar på tre teman av grundläggande betydelse i en tid av globalisering och intensifierat reformtryck: Skola i debatt och historieskrivning, Skolväsendets och skolreformernas historia, och Skola i internationellt och transnationellt perspektiv. Inom ramen för denna allmänna inriktning ryms alltså en lång rad aktuella ämnen för den som är intresserad av såväl historiska frågor som dagsaktuell utbildningsdebatt. Ytterligare information om forskarskolans inriktning och verksamhet finner du på forskarskolans hemsida: https://appliedhistoryofeducation.school.blog/

Utbildningssociologi: Utbildningssociologin utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis globalisering och arbetslivets förändringar. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra väsentliga problemområden är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling samt relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

 Denna utlysning vänder sig till den som är intresserad av att forska om skolväsendets historia utifrån ett utbildningssociologiskt perspektiv. Historiska studier inom utbildningssociologi behandlar särskilt förändringar inom det studerade området med hänsyn tagen till exempelvis sociala och/eller ekonomiska faktorer. Med skolväsendet avses här alla nivåer från förskolan till gymnasiet (och deras historiska föregångare) och kan inbegripa en rad olika aspekter från skolans undervisning till förutsättningarna för skolans organisering eller hur förändringar inom skolväsendet påverkats av det omgivande samhället och vice versa.

En överblick över pågående forskning i ämnet utbildningssociologi vid Uppsala universitet kan erhållas på http://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/. Forskningen är också nära knuten till den verksamhet som sker inom forskningsgrupperna Sociology of Education and Culture (SEC), http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/, och Uppsala Studies of History and Education (SHED) http://www.edu.uu.se/forskning/utbildningshistoria/.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i utbildningssociologi vid Uppsala universitet är den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, b) har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, och c) har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne med för utbildningssociologin relevant innehåll. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande Språkkunskaper i svenska utgör inte ett krav för anställning, men den sökande förväntas lära sig svenska och väl behärska talad och skriven engelska. Utvecklade färdigheter i andra världsspråk kan räknas som merit.

Ansökningshandlingarna skall omfatta: ifylld ansökningsblankett till forskarutbildning, se Ansökan forskarutbildning ett exemplar av relevanta examensarbeten (C- D- och magister- och masteruppsatser eller motsvarande), kort CV, avhandlingsplan, eventuella publikationer, kopior av examensbevis och betyg, samt ev. andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Avhandlingsplanen på högst 10 sidor ska ta upp för avhandlingsprojektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, samt reflektioner rörande avhandlingsprojektets relevans. Avhandlingsprojektet ska kopplas till det tema som forskarskolan Perspektiv på dagens skola omfattar. Alla dokument som bifogas ansökan ska vara skrivna på svenska eller engelska.

För mer information om forskarutbildningen vid institutionen, se https://www.edu.uu.se/utbildning/forskarutbildning/

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5-7, samt universitetets riktlinjer för utbildning på forskarnivå, se https://regler.uu.se/digitalAssets/38/38626_Riktlinjer.pdf  

Utbildning på forskarnivå i utbildningssociologi regleras också av ämnets allmänna studieplan, se https://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/500/c_500224-l_3-k_allmstudpl.utbsoc13.pdf

Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/utbildningsvetenskap

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-08-15.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor för forskarutbildningen Emil Bertilsson, emil.bertilsson@edu.uu.se, tel. 018-471 2467. Koordinator för forskarskolan Professor Esbjörn Larsson, esbjorn.larsson@edu.uu.se, tel. 018-471 7628.

Välkommen med din ansökan senast den 9 mars 2020, UFV-PA 2020/8

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-15
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/8
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-03
Sista ansökningsdag 2020-03-09

Tillbaka till lediga jobb