Uppsala universitet, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet har för närvarande omkring 40 verksamma lärare, forskare och doktorander. Utbildning bedrivs på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå, samt vid flera olika fakulteter. Institutionen uppvisar en stor bredd ifråga om forskningsområden, såsom medicinhistoria, politisk idéhistoria, vetenskapshistoria, utbildningshistoria, mediehistoria samt intellektuell historia. Mer information om verksamheten finns på www.idehist.uu.se. Institutionen behöver förstärkning både vad avser undervisning och forskning och söker därför en universitetslektor i idé- och lärdomshistoria.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår undervisning, forskning, och administration. Undervisningen avser såväl grund-, avancerad- som forskarnivå, inklusive handledning. Kursutveckling, också disciplinöverskridande sådan, ingår i arbetsuppgifterna. Forskning avser bland annat att följa utvecklingen inom ämnesområdet samt att initiera, söka medel för och leda forskningsprojekt. Till arbetsuppgifterna hör även samverkan med det omgivande samhället. Alla anställda lärare förväntas vara beredda att åta sig kollegiala uppdrag vid institutionen, fakulteten, och universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen inom områden som är relevanta för det idéhistoriska forskningsfältet eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Endast sökande som kan betraktas som nationellt ledande inom området som anställningen avser, både vad gäller vetenskaplig, pedagogisk och övrig skicklighet, kan komma ifråga.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vetenskaplig skicklighet: Vid bedömning av vetenskaplig kompetens ska i första hand skicklighet, d.v.s. vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning liksom visad förmåga till samarbete både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel i konkurrens samt visad förmåga till forskningssamarbeten är en önskvärd merit.

Pedagogisk skicklighet: Vid bedömning av pedagogisk kompetens ska i första hand skicklighet, dvs pedagogisk kvalitet beaktas. Den pedagogiska skickligheten ska vara väldokumenterad. Även omfattning, såväl bredd som djup ska tillmätas betydelse. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning samt handledning och examination på samtliga nivåer, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen ska tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

På grund av institutionens engagemang inom utbildningar på alla vetenskapsområden, ska också erfarenhet av tvärvetenskaplig undervisning tillmätas betydelse.

Bedömningsgrunder – övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen i positiv riktning samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska lämna en lista på minst tre referenspersoner som kan bedöma hens yrkesskicklighet och personliga egenskaper, särskilt vad gäller samarbetsförmåga, kollegialt ansvarstagande, administrativ förmåga och ledningsförmåga under senare år.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100%

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • Lista med referenspersoner

Vänligen notera att sökande förväntas skicka med upp till fem publikationer med sin ansökan. Dessa laddas upp i sektion 11 av det elektroniska ansökningsformuläret.

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna in skickas i två exemplar till Historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet, von Kraemers allé 4, 752 37 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/4152.

För ytterligare information se Anställningsordning för Uppsala universitet (UFV 2010/1842), samt Historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer (HISTFILFAK 2015/82).

Upplysningar om anställningen lämnas av lämnas av prefekt Frans Lundgren tel. 018-471 15 80, e-post: frans.lundgren@idehist.uu.se.

Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 28 februari 2020, UFV-PA 2019/4152.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4152
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-01-28
Sista ansökningsdag 2020-02-28

Tillbaka till lediga jobb