Uppsala universitet, Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 280 anställda varav runt 185 lärare/forskare, 70 doktorander och 25 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering: Som doktorand kommer du vara knuten till forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarskolor/forskarskola-utbildning-larande-och-globalisering/. Temat för forskarskolan innebär att de antagna doktoranderna undersöker betydelser och konsekvenser av att förskola, skola och högre utbildning i allt ökande utsträckning befinner sig i ett internationellt sammanhang med migrationsströmmar, globala policyaktörer och multinationella företag. Hur kan detta förstås socialt, kulturellt, historiskt och utifrån ett lärandeperspektiv? Inom ramen för forskarskolan fokuseras tre områden: 1) Globaliseringsprocesser och utbildning; 2) Språk, lärande och internationalisering; 3) Interkulturella och normkritiska perspektiv på förskola, skola och lärarutbildning.

Didaktik: Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om utbildnings- och undervisningsinnehåll. Didaktikämnet har djupa rötter i både vetenskapliga traditioner och undervisningspraxis. De forskningsfrågor som utgör didaktikens kärna uppstår i mötet mellan ett särskilt stoff och den undervisning om och det lärande av detta stoff som sker i en verksamhet av något slag. Det blir därför intressant att exempelvis studera vad undervisningen innehåller och vad som gör detta val legitimt, vem som undervisningen avser och hur dennes lärande sker, hur stoffet hanteras i undervisningen samt vem som har makt över urvalsprocesserna. Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar således frågor som finns i skärningspunkten mellan ett verksamhets-/kunskapsområde och utbildning, undervisning, lärande och socialisation.

Beskrivning av tjänsten i didaktik med inriktning svenska eller flerspråkighet: För denna doktorandanställning välkomnas särskilt ansökningar som förhåller sig till forskarskolans teman genom att behandla didaktiska frågor inom de forskningsområden som finns representerade inom forskningsmiljön Studier av språkliga praktiker (STOLP) vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Här bedrivs en mångsidig forskning inriktad på olika aspekter av barns och ungas enspråkiga såväl som flerspråkiga praktiker i och utanför förskola och skola. Det rör bland annat läs- och skrivutveckling, läs- och skrivundervisningens och litteraturundervisningens utformning och språkets roll i alla lärares undervisningspraktiker. De senaste åren har ett speciellt fokus satts på frågor om läs- och skrivpraktiker i olika skolämnen och skillnader och likheter mellan de ämnesspråk som karaktäriserar dessa ämnen. Mer information om verksamheten inom forskningsmiljön hittar du på https://www.edu.uu.se/forskning/didaktik/stolp/.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i didaktik vid Uppsala universitet är den som a) avlagt examen på avancerad nivå, b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper samt c) har med godkänt resultat genomfört kurser inom utbildning på lägst grundnivå innefattande minst 90 högskolepoäng didaktik. Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Goda språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Ansökningshandlingarna skall omfatta ifylld ansökningsblankett, se https://mp.uu.se/documents/432512/983501/ansokan_forskarniva_180629.pdf, ett exemplar av relevanta examensarbeten (lärarexamensarbete, C- D- och masteruppsatser eller motsvarande), en kort CV med angivande av eventuella publikationer, kopior av examensbevis och betyg, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Ansökan skall också omfatta en beskrivning av den sökandes forskningsintressen och utkast till avhandlingsplan. Avhandlingsplanen på högst 5 sidor skall ta upp för avhandlingsprojektet relevanta problem, frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor. Avhandlingsplanen ska kopplas till det tema som forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering omfattar. Alla dokument som bifogas ansökan måste vara på/översatta till svenska eller engelska.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5-7, samt universitetets riktlinjer för utbildning på forskarnivå, se http://regler.uu.se/digitalAssets/38/38626_Riktlinjer.pdf

Utbildning på forskarnivå i didaktik regleras också av ämnets allmänna studieplan, se http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/500/c_500222-l_3-k_asp_forskarutb_-i-did.-faststalld-april-18.pdf

Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/utbildningsvetenskap

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen Kajsa Bråting, kajsa.brating@edu.uu.se, tel. 018-471 2297. Forskningsledare: professor Jenny Wiksten Folkeryd, jenny.folkeryd@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 9 mars 2020, UFV-PA 2020/5.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/5
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-01-22
Sista ansökningsdag 2020-03-09

Tillbaka till lediga jobb