Uppsala universitet, Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 280 anställda varav runt 185 lärare/forskare, 70 doktorander och 25 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Forskarskolan ASSESS: Som doktorand kommer du vara knuten till forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem (ASSESS) (www.assess.gu.se). Forskarskolan kommer att omfatta nio doktorander som knyts till forskningsmiljöer på Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Stockholms universitet. Forskarskolan har som syfte att stärka forskningskompetens inom lärarutbildningarna och utbildningsvetenskaplig forskning inom bedömningsområdet. Det övergripande temat i forskarskolan är kunskapsmätningar i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Utbildningssociologi: Utbildningssociologin utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis globalisering och arbetslivets förändringar. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra väsentliga problemområden är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling samt relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

Utbildningssociologiska undersökningar av nationella och internationella kunskapsmätningar omfattar bland annat analyser av förhållandet mellan elevkaraktäristik (kön, nationell härkomst, socialt ursprung, betyg, utbildningsval, med mera) och provresultat i nationella prov i olika ämnen och i internationella kunskapsmätningar såsom PISA, eller relationen mellan hemmets tillgångar och betyg och provresultat inom skilda skolregioner såsom storstadsområden och glesortsregioner med fokus på skillnader mellan olika huvudmän. Till grund för analyserna ligger avidentifierade och individbaserade registerdata över prov och en bred uppsättning statistiska analysmetoder tillämpas.

En överblick över pågående forskning i ämnet utbildningssociologi vid Uppsala universitet kan erhållas på http://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi. Forskningen är också nära knuten till den verksamhet som sker inom forskningsgrupperna Sociology of Education and Culture (SEC), http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/pre.htm, och Uppsala Studies of History and Education (SHED) http://www.edu.uu.se/forskning/utbildningshistoria.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i utbildningssociologi vid Uppsala universitet är den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, b) har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, och c) har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne med för utbildningssociologin relevant innehåll. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Ansökningshandlingarna skall omfatta: ifylld ansökningsblankett till forskarutbildning, se https://mp.uu.se/documents/432512/983501/ansokan_forskarniva_180629.pdf, ett exemplar av relevanta examensarbeten (C- D- och magister- och masteruppsatser eller motsvarande), kort CV, avhandlingsplan, eventuella publikationer, kopior av examensbevis och betyg, samt ev. andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Avhandlingsplanen på högst 10 sidor ska ta upp för avhandlingsprojektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, samt reflektioner rörande avhandlingsprojektets relevans. Avhandlingsprojektet ska kopplas till det tema som forskarskolan ASSESS omfattar. Alla dokument som bifogas ansökan ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Mer information om forskarutbildningen vid institutionen.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5-7, samt universitetets riktlinjer för utbildning på forskarnivå, se http://regler.uu.se/digitalAssets/38/38626_Riktlinjer.pdf

Utbildning på forskarnivå i utbildningssociologi regleras också av ämnets allmänna studieplan, se http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/500/c_500224-l_3-k_allmstudpl.utbsoc13.pdf

Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers rutiner, se https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/utbildningsvetenskap

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor för forskarutbildningen: Emil Bertilsson, emil.bertilsson@edu.uu.se, tel. 018-471 2467. Forskningsledare professor Mikael Börjesson, mikael.borjesson@edu.uu.se, tel. 018-471 2396.

Välkommen med din ansökan senast den 23 mars 2020, UFV-PA 2020/7.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/7
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-01-17
Sista ansökningsdag 2020-03-23

Tillbaka till lediga jobb