Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Biträdande universitetslektor i spanska, med inriktning mot spanskspråkig litteratur

Institutionen för moderna språk bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom ett flertal språk och litteraturer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår forskning (50%) och undervisning (50%) som även täcker administrativa uppgifter. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Forskningen inom spansk litteraturvetenskap innebär egen forskning och utveckling av forskningsmiljön. Som biträdande universitetslektor förväntas du aktivt ansöka om externa forskningsmedel och följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet samt medverka i fakultetens och institutionens forskningsrelaterade arbete.

Undervisningen i spanska omfattar alla nivåer, främst inom litteraturvetenskapliga och kulturinriktade moment. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Den sökande förväntas utföra pedagogiskt utvecklingsarbete, delta i institutionens interna arbete samt i fakultetsgemensamma aktiviteter.

Anställningen förutsätter närvaro på arbetsplatsen för att ta del av och bidra till institutionens och fakultetens gemensamma arbete.

Kvalifikationskrav/Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet spanskspråkig litteraturvetenskap eller motsvarande. Den sökande ska visa pedagogisk skicklighet, ha dokumenterad förmåga att undervisa på idiomatiskt korrekt spanska och ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, så som god samarbetsförmåga både inom och utanför institutionen.

Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den personliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För att uppnå pedagogisk skicklighet bör den sökande ha genomgått, en för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor eller bedömas ha motsvarande kompetens. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga kommer särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes pedagogiska och vetenskapliga meriter inom i första hand spanskspråkig litteraturvetenskap och i andra hand spanskspråkiga kulturstudier bedömas främst i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande. Förmåga att använda svenska som arbetsspråk är meriterande.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.  

Vetenskaplig skicklighet: Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet inom ämnet spanskspråkig litteraturvetenskap eller motsvarande beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseenden på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Erfarenhet av forskningsinitiering och projektsamarbeten är meriterande. En forskningsplan om högst 3 sidor, där den sökandes planerade forskning inom den aktuella fyraårsperioden beskrivs, ska bifogas ansökan.

Pedagogisk skicklighet: Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska vikt fästas vid förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen. En plan som visar hur den sökande avser använda fyraårsperioden till att förbättra och utveckla sina undervisningsfärdigheter ska bifogas ansökan. Planen ska ej överskrida 3 sidor.

Övrig skicklighet: Administrativ skicklighet kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället är meriterande, liksom omvittnat god samarbetsförmåga.

Därutöver kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl undervisning som forskning vid Institutionen för moderna språk.

Efter tre år ska den sökande ha förmåga att använda svenska som arbetsspråk.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Vid befordran till universitetslektor: Skriftlig ansökan om att prövas för befordran till universitetslektor ska ha inkommit till Språkvetenskapliga fakultetsnämnden senast sex månader före anställningen som biträdande universitetslektor upphör.

Befordran till universitetslektor ska grundas på en sammanvägd bedömning av den sökandes vetenskapliga, pedagogiska och administrativa skicklighet samt ledningsskicklighet. Vid bedömningen ska särskild vikt läggas vid det arbete som utförts under tiden som den sökande varit anställd som biträdande universitetslektor. Berörd prefekt ska inkomma med yttrande om den sökandes förmåga att utföra arbetsuppgifter som åligger en universitetslektor.

Vetenskaplig skicklighet

Den sökandes vetenskapliga meriter ska vara på god internationell nivå och visa på en självständig forskarprofil. Den sökande bör ha visat förmåga att på egen hand initiera och driva vetenskapliga projekt. I bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska t.ex. anslag eller motsvarande från forskningsfinansiärer, publikationer i för ämnet relevanta publiceringsformer, presentationer eller motsvarande vid vetenskapliga konferenser eller workshops, antagning som docent och andra för ämnet relevanta meriter tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Den sökande ska ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande minst tio veckor eller ha motsvarande kunskaper. I bedömningen av pedagogisk skicklighet ska dokumenterad förmåga att planera, utveckla, genomföra och värdera kurser på grundnivå och avancerad nivå tillmätas betydelse.

Administrativ skicklighet

Den sökande bör ha visat administrativ skicklighet genom medverkan i övergripande planering av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. I bedömningen av administrativ skicklighet ska roller inom forskningsprojekt och administrativa uppdrag på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå och externa uppdrag tillmätas betydelse.

Övrigt

Efter tre års anställning som biträdande universitetslektor ska den sökande ha förmåga att använda svenska som arbetsspråk. Universitetet erbjuder vid behov kurser i svenska för nyanställda lärare.

Ansökningsförfarande

Fullständig ansökan skall författas på svenska eller företrädesvis engelska och inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem Varbi och omfatta:

 • Curriculum Vitae
 • Personligt brev
 • Bilageförteckning
 • Redovisning av vetenskapliga meriter inklusive en forskningsplan på cirka 3 sidor
 • Redovisning av pedagogiska meriter, med en reflekterande text över hur den sökande vill utveckla sina pedagogiska färdigheter på cirka 3 sidor ska bifogas ansökan
 • Redovisning av administrativa och ledningsmeriter
 • Redovisning av samverkansmeriter
 • Publikationsförteckning
 • Publikationer som åberopas (max 10)

Vad gäller anställning som biträdande universitetslektor är det viktigt att ansökan innehåller en tydlig redovisning av omfattningen av sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i timmar.

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna skickas i tre exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/4050.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-08-17 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor (HF 4 kap 12 a §). Provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande prefekt Christina Kullberg, tel +46-18-471 14 40, e-post prefekt@moderna.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 februari 2020, UFV-PA 2019/4050.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-17
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4050
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-01-10
Sista ansökningsdag 2020-02-17

Tillbaka till lediga jobb