Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, forskning, forskningsinitiering, administration och handledning inom företrädesvis didaktik med inriktning mot samhällskunskap på grund- och ämneslärarprogram samt på KPU. Undervisning på andra kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan eller på uppdragsutbildning kan också förekomma. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Vidare ingår kursledningsuppdrag som bl.a. innefattar informations-, kursplane-, utrednings-, och utvärderingsarbete. Därtill kan mer omfattande ledningsuppdrag och övergripande kursutvecklingsarbete samt samarbetsuppdrag med andra fakulteter och institutioner ingå i arbetsuppgifterna. I arbetsuppgifterna ingår också att bygga upp forskning inom aktuellt ämnesområde. Därför ingår 40 % forskningstid under de första två anställningsåren.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Den som erbjuds denna anställning som universitetslektor kan i stället anställas som professor om hon eller han i ansökan begärt det och har behörighet för en sådan anställning.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer samma vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade forskningsmeriter med koppling till undervisning i samhällskunskap på grund- och/eller gymnasienivå. Särskild vikt fästs också vid erfarenheter och ledning av praktiknära skolforskning. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska också tillmätas vikt. Erfarenhet av forskningsinitiering och projektsamarbeten är meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade pedagogiska meriter med koppling till de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. Flerårig erfarenhet av arbete som samhällskunskapslärare på högstadie- och gymnasienivå är meriterande för denna anställning. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Erfarenheter av pedagogiskt utvecklingsarbete tillmäts särskild vikt. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att såväl omfattning som kvalitet kan bedömas.

Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället kommer att tillmätas betydelse. Omvittnat god samarbetsförmåga är meriterande.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsförmåga är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Administrativ skicklighet och ledningsförmåga visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till administrativ skicklighet räknas övergripande verksamhetsplanering och förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo ska anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall författas på svenska eller engelska och inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta:

  • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
  • Curriculum Vitæ
  • Redovisning av vetenskapliga meriter (inklusive planerad forskning)
  • Publikationsförteckning
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av övriga meriter, inklusive administrativa och ledningsmeriter samt samverkansmeriter
  • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

I ansökan ska tydligt anges om den sökande också vill prövas för befordran till professor.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning (inklusive anvisningar för ansökans utformning).

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning. 

Tillträde: 2020-10-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Henrik Edgren, e-post henrik.edgren@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 10 mars 2020, UFV-PA 2019/4751. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-10-01 eller efter överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4751
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
Publicerat 2020-01-24
Sista ansökningsdag 2020-03-10

Tillbaka till lediga jobb