Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Forskningen vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet har en tvärvetenskaplig karaktär och forskningsfrågor riktas mot att klargöra den komplexitet som mat och måltider utgör hos enskilda individer, olika grupper och i olika kontexter utifrån naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv. Även forskarutbildningsämnet kostvetenskap är tvärvetenskapligt och forskningsfrågorna kan riktas mot olika aktuella områden.

Forskningsområde: Detta doktorandprojekt ska fokuseras mot aspekter av kvalitet inom den måltidsverksamhet som bedrivs för att tillhandahålla mat till inneliggande patienter på sjukhus. En mer utförlig projektbeskrivning tillhandahålls av institutionen (se kontaktuppgifterna nedan). 

Anställningen: Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier som finansieras av en doktorandanställning. Förutom avhandlingsarbetet ska forskarutbildningen innefatta 60 högskolepoäng kurser av relevans för avhandlingsarbetet. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan tillkomma.

Kvalifikationskrav: För anställning som doktorand i kostvetenskap krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå. Personen ska vid antagningen ha avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Som särskild behörighet krävs dessutom godkänt resultat på minst 90 högskolepoäng i kostvetenskap eller motsvarande.

Ansökan välkomnas från behöriga med intresse för kvalitetsfrågor inom hälso- och sjukvårdens måltidsverksamhet. Dokumenterad erfarenhet av arbete med mat på sjukhus är meriterande, liksom erfarenhet av datainsamling och analys av kvalitativt och/eller kvantitativt material. Den sökande behöver ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, så väl i tal som i skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt intresse för en forskarutbildning. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vidare ska den sökande, utifrån den projektbeskrivning som tillhandahålls av institutionen skriva en idéskiss som bifogas ansökan (vad idéskissen ska innefatta beskrivs i projektbeskrivningen).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Utbildning på forskarnivå i kostvetenskap regleras också av ämnets allmänna studieplan, se https://www.ikv.uu.se/digitalAssets/509/c_509000-l_3-k_samfak-2019-100-reviderad-allman-studieplan-i-kostvetenskap.pdf

Utbildningen regleras även av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://samfak.uu.se/forskning/forskarutbildning/

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Ylva Mattsson Sydner, tel 018-471 23 13, e-post Ylva.Mattsson.Sydner@ikv.uu.se. Upplysningar om forskarutbildningen i kostvetenskap lämnas av studierektor Afsaneh Koochek, tel 018-471 34 42, e-post Afsaneh.Koochek@ikv.uu.se.  

Välkommen med din ansökan senast den 16 mars 2020, UFV-PA 2019/4752.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4752
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-12-19
Sista ansökningsdag 2020-03-16

Tillbaka till lediga jobb