Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för psykologi är del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar ca 110 personer, varav ungefär hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Institutionen har närmare 50 aktiva doktorander samt ett antal gästforskare och gästdoktorander knutna till sig. Vid institutionen utbildas närmare 700 heltidsstuderande varje år.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning.

Undervisning som ingår i anställningen är på grund- och avancerad nivå inom området klinisk psykologi avseende teorier och kliniska tillämpningar, med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Vidare ingår undervisning i kognitiv beteendeterapi samt ansvar för de yrkesförberedande momenten inom institutionens yrkesutbildningar, psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet.

Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet till anställningen krävs att sökanden är legitimerad psykolog med KBT som inriktning samt legitimerad psykoterapeut inom KBT.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade forskningsmeriter inom klinisk psykologi, framförallt behandlingsforskning inom KBT. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, och dokumenterad erfarenhet av att undervisa inom klinisk psykologi och behandling av psykiatriska diagnoser med inriktning på KBT-behandling ska beaktas. Vidare kommer erfarenhet av uppsatshandledning inom klinisk psykologi att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknutna undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Det är meriterande om den sökande har erfarenhet av kursledarskap inom ramen av psykologutbildningar (Psykologprogram).

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Arbetslivserfarenhet som psykolog respektive psykoterapeut inom det kliniska området kognitiv beteendeterapi betraktas som synnerligen viktiga meriter. Det är framförallt meriterande om den sökande har klinisk erfarenhet av psykiatri.  

Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är viktiga för anställningen och kommer att tillmätas betydelse.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner som kan belysa sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t ex ledar- och samarbetsförmåga
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Instruktioner för utformning av ansökan

Det är angeläget att instruktionerna angående utformning av ansökan och bilagor följs i största möjliga utsträckning.

Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar separat till: Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/4232.

För ytterligare information

Universitetets anställningsordning

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Cecilia Wåhlstedt, tel 018 471 2146, e-post cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Maria Andersson, 018- 471 1905, samfak@samfak.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 28 januari 2020, UFV-PA 2019/4232.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4232
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-12-12
Sista ansökningsdag 2020-01-28

Tillbaka till lediga jobb