Uppsala universitet, Juridiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Doktorandtjänst vid juridiska fakulteten med anknytning till forskningsprojektet “Artificiell intelligens, demokrati och mänsklig värdighet”

Med början den 1 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Juridiska studier inom området artificiell intelligens växer just nu snabbt i både omfattning och betydelse och behovet av ny forskning är stort. Enorma mängder resurser avsätts världen över för utveckling av nya typer av artificiell intelligens. Detta märks inom områden som medicin, transport, beslutsfattande, övervakningssystem och brottsförebyggande verksamhet. Denna utveckling innebär också att artificiell intelligens kan ta över mer kvalificerade uppgifter inom både den offentliga och den privata sektorn, vilket i sin tur väcker frågor om hur artificiell intelligens bör regleras. Samhällets intresse av att reglera artificiell intelligens på ett säkert, transparent, legitimt och ansvarsfullt sätt står i fokus för denna utlysning.

Denna doktorandtjänst utlyses inom ramen för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (“WASP-HS”). WASP-HS har till syfte att förverkliga utmärkt forskning och utveckla kompetens kring de konsekvenser och utmaningar som artificiell intelligens och autonoma system medför för individen och samhället. Detta 10-åriga program är initierat och generöst finansierat (660 000 000 SEK) av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (“MMW”) . Utöver detta får programmet stöd från samarbetspartners inom industrin och från deltagande universitet.

WASP-HS innefattar en omfattande nationell forskarskola med upp till 70 doktorander, tio nya forskargrupper runtom i Sverige och medel för tolv gästforskare för att stärka svensk forskning och ge möjlighet till nätverksaktiviteter samt ett antal forskningsprojekt. För mer information om forskning och andra aktiviteter som bedrivs inom ramen för WASP-HS vänligen se: http://wasp-hs.org/.

WASP-HS forskarskola tillhandahåller grunder, perspektiv och spetskunskap inom de olika disciplinerna med undervisning av ledande forskare inom respektive områden. Genom ett ambitiöst program som inkluderar forskningsbesök, partnerskap med andra universitet och besökande föreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk av doktorander, forskare och yrkesverksamma inom området. Det ger därmed ytterligare mervärde utöver de befintliga doktorandprogrammen vid partneruniversiteten, vilket också ger unika möjligheter för studenter som är beslutna att försöka uppnå internationell forskningskvalitet med samhällelig relevans.

Doktorandtjänsten utlyses inom WASP-HS-projektet “Artificiell intelligens, demokrati och mänsklig värdighet”, ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som spänner över tre olika fakulteter. Doktoranden kommer att placeras vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet och följa den läroplan som gäller för forskarutbildningen vid Juridiska fakulteten.

Projektförslaget bör avse hur ansvar och legitimitet för artificiell intelligens ska kunna hanteras och regleras. Alla projektförslag i vilka rättsliga frågor relaterade till AI är en viktig och integrerad del av den forskning som ska bedrivas är relevanta och faller inom ramen för denna utlysning. Projektförslag med anknytning till offentlig rätt och civilrätt är särskilt välkomna. Denna typ av specialisering är dock inte ett krav. Eftersom AI-rätt inte är ett forskarutbildningsämne kommer doktoranden att antas i det forskarutbildningsämne som är lämpligast utifrån det föreslagna projektet.

Inom rättsvetenskapen utgör civil- och straffrättsligt ansvar för AI-entitetens aktiviteter ett typiskt forskningsämne. Liknande frågor ställs inom internationell humanitär rätt och inom nationell välfärdsrätt. I och med den utveckling som leder till att artificiell intelligens tar över mer kvalificerade uppgifter inom såväl den privata som den offentliga sektorn uppkommer alltfler frågor om hur forskning om artificiell intelligens och användning av artificiell intelligens bör regleras.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet utlyser härmed en doktorandtjänst. En anställd doktorand måste i första hand ägna sin tid åt sin egen doktorandforskning. Andra uppgifter vid fakulteten kan ingå, såsom undervisning, arbeta i undervisningsgrupper och administration (högst 20 % av positionen). Ett krav för anställning som doktorand är att den sökande måste ha blivit antagen till doktorandstudier. De regler som gäller för anställning av doktorander och antagning till doktorandstudier återfinns i 5 kap, 1-7 §§ och 7 kap 34-41 §§ i högskoleförordningen, och i den allmänna studieplanen för doktorandstudier vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

För att bli antagen till doktorandutbildning krävs att den sökande uppfyller följande kvalifikationer. För att kvalificera sig som sökande hos Juridiska fakulteten måste den sökande antingen:

1) ha avslutat tagit en svensk magisterexamen i juridik eller avslutat ett svenskt juristprogram, eller

2) i Sverige eller utomlands har förvärvat kunskaper som motsvarar de examina som anges i punkt 1) ger. Vid bedömningen av om kunskaperna är tillräcklig måste man ta hänsyn till vad som krävs för att framgångsrikt kunna dra nytta av doktorandprogrammet inom det specifika ämnesområdet. Sökande ska ha tillräckliga kunskaper i svenska eller engelska.

Det övergripande syftet med doktorandstudierna är att ge nyutexaminerad juris doktorer goda förutsättningar för en framgångsrik karriär inom eller utanför högre utbildning. Detta innefattar fördjupad kunskap i det valda ämnet inom forskningsområdet, förmåga till självständigt och kritiskt tänkande, kunskaper om vetenskapliga metoder och arbetssätt, förmåga att identifiera intressanta och forskningslämpliga frågeställningar, undervisningsfärdigheter och förmågan att uttrycka sig väl både muntligt och skriftligt, förmåga att verka i internationella sammanhang och förmåga att förstå och hantera etiska frågeställningar kring forskning. Antagning baseras på en utvärdering av sökandens förmåga att framgångsrikt slutföra doktorandstudierna. Utvärderingen är främst inriktad på projektbeskrivningen samt vetenskapligt skriftligt material (publicerat eller ej publicerat). Av stor vikt är analytisk förmåga, förmåga att strukturera materialet och att självständigt kunna arbeta med det föreslagna projektet samt också projektets nyhetsvärde. Utöver det skriftliga materialet kan även andra meriter, såsom betyg, examensbevis, avslutade kurser m.m. vara av betydelse för bedömningen. Vidare kan den sökandens förmåga att samarbeta på olika sätt, t.ex. med lärarkollegor, beaktas såväl som fakultetens behov av att rekrytera doktorander inom alla ämnesområden.

Din ansökan inklusive nedanstående bilagor ska skickas in elektroniskt.

Projektbeskrivning på svenska eller engelska (obligatoriskt dokument) Projektbeskrivningen bör omfatta den frågeställning (eller flera) som den föreslagna forskningen avser, sambandet mellan forskningsämnet och det relevanta forskningsområdet, forskning som redan har bedrivits på detta område, en reflektion över material och metod, en tidsplan samt det föreslagna projektets eventuella vetenskapliga värde och bidrag. Projektbeskrivningen får innehålla högst 35 000 tecken inklusive mellanslag (cirka tio A4-sidor).

Populärvetenskaplig projektbeskrivning på svenska eller engelska (obligatoriskt dokument) Projektsammanfattningen ska innehålla en kort populärvetenskaplig sammanfattning på svenska eller engelska, inte längre än 2 000 tecken inklusive mellanslag.

CV på svenska eller engelska (obligatoriskt dokument).

Betygsutskrifter (obligatoriskt dokument) och andra certifikat.

Skriftligt vetenskapligt arbete (elektronisk kopia av böcker, artiklar, uppsatser, manuskript m.m.).

Ett rekommendationsbrev eller referenser.

Ansökningsblankett för antagning till forskarutbildning (obligatoriskt dokument).

Vänligen klicka här.

Vänligen observera att de som redan är antagna till doktorandstudier måste bifoga en uppdaterad individuell studieplan till ansökan om anställning som doktorand.

Beslut om antagning fattas av Juridiska fakultetens forskningsutskott efter beredning av en bedömningskommitté som särskilt inrättats för detta ändamål. Som en del av antagningsförfarandet kan intervjuer komma att hållas med ett begränsat antal sökande. Endast sökande som har en potentiell handledare vid Juridiska fakulteten vid tiden för intervjun eller kort därefter kan erbjudas anställning som doktorand.

Beslut om anställning fattas av prefekten. En person kan inneha anställning som doktorand i högst åtta år men inte längre än motsvarande fyra år för doktorandforskning på heltid. Förlängning kan medges för undervisning inom ramen för anställningen.

Tillträde: Den 1 augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Lön: Lokala riktlinjer finns för fastställandet av lön.

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor Erik Svensson, e-post: research@jur.uu.se, telefon: + 46 18 471 26 01, eller professor Anna-Sara Lind, projektledare Artificiell intelligens, demokrati och mänskliga rättigheter, e-post: anna-sara.lind@jur.uu.se, telefon: + 46184717650.

Välkommen med din ansökan, inklusive nödvändiga dokument, senast den 1 mars 2020, UFV-PA 2019/4444.

Endast fullständiga ansökningar kommer att beaktas.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Stipendium motsvarande de lokala riktlinjer som finns fastställda för löneinplacering av doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4444
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-12-09
Sista ansökningsdag 2020-03-01

Tillbaka till lediga jobb