Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för neurovetenskap bedrivs forskning om nervsystemets normala funktion och utveckling, om de förändringar som uppstår vid sjukdomar och skador i nervsystemet, samt om nya behandlingsmöjligheter för patienter med dessa tillstånd. Även ärftliga faktorer och förvärvade tillstånd studeras som kan bidra till uppkomst av sjukdomar i nervsystemet, störningar i personlighet och beteende (t ex missbruk, kriminalitet). Institutionen för neurovetenskap har omfattande åtaganden inom utbildning på grundläggande och avancerad nivå vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Beskrivning av ämnesområdet: Vårdvetenskap med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad studerar hur sjukdom och vård påverkar hälsa, livskvalitet, funktions- och aktivitetsförmåga med syfte att utveckla metoder och interventioner som har patient och närståendes behov i centrum. Projekten, ofta kliniknära, syftar till att öka patienters delaktighet och såväl kunskap om som förmåga att hantera sin egen hälsa och sjukdom.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. Undervisning kommer ske främst i vårdvetenskap med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad vid sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen men även på fristående och valbara kurser samt på läkarprogrammets psykiatrikers. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Inom institutionen fokuseras nu, i linje med tidigare kvalitetsbedömningar, på att åstadkomma färre och starkare forskargrupper. Forskningen som genomförs inom ramen för denna anställning förväntas därför i huvudsak att genomföras tillsammans med nu existerande forskargrupper.

Klinisk tjänstgöring som specialistsjuksköterska med en omfattning på en tredje del av en heltidstjänst ingår i anställningen med placering vid verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhuset.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt Högskoleförordning den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Behörig till anställning som universitetslektor förenad med klinisk anställning är den som uppfyller behörighetskraven för såväl anställningen som universitetslektor som för anställningen vid sjukvårdsenheten.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket.

Den pedagogiska skickligheten ska, enligt Uppsala universitets anställningsordning (AO), ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning i enlighet med RB 23 §. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt Uppsala universitets AO gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha avlagt sjuksköterskeexamen samt ha specialistsjuksköterskekompetens i psykiatrisk vård eller annan specialistsjuksköterskeutbildning med relevans för området psykiatrisk vård.

Dokumenterad klinisk erfarenhet är ett krav för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller på engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Meriterande; erfarenhet av undervisning inom distansutbildning och via webbaserade lärplattformar är önskvärd.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vetenskaplig skicklighet; Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även RB § 7.

Pedagogisk skicklighet; Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 8

Klinisk skicklighet; Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet; Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 9

Ledningsskicklighet; Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet

Enlig RB § 10, vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Personlig lämplighet kommer att tillmätas betydelse. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Lisa Ekselius, tel 018-611 5227, e-post: lisa.ekselius@neuro.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 13 december 2019, UFV-PA 2019/3530.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3530
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-13
Sista ansökningsdag 2019-12-13

Tillbaka till lediga jobb