Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Ämnet och institutionen: Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution som arbetar för ett större samarbete mellan de ingående disciplinerna. Vid institutionen sker undervisning och forskning i ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, osteologi, egyptologi och global miljöhistoria. Institutionen har sin verksamhet förlagd både till Uppsala och till Visby (Campus Gotland). Arkeologi ingår som en naturlig del i vårt kandidatprogram och kan läsas från A-nivå t.o.m. forskarnivå. Ett trettiotal lärare, forskare och doktorander är verksamma inom ämnet. Vi söker nu en universitetslektor i arkeologi på 50 % under 12-24 månader.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination och forskning inom ämnet arkeologi. Innehavaren förväntas kunna undervisa på kandidatnivå på hela det skandinaviska områdets sociala och kulturella (för)historia från bondestenålder till medeltiden med utgångspunkt i arkeologiska, skriftliga, epigrafiska och ikonografiska källor. Innehavarens främsta arbetsuppgift är att ansvara för och leda de fältarkeologiska kurserna på grund- och avancerad nivå i Uppsala, att skaffa nödvändiga tillstånd, samt skriva rapporter.

Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av studenter. En del av undervisningen sker mot båda campus där videolänk, men även visst resande överbryggar avstånden. Administrativa uppdrag kan komma att ingå i tjänsten. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen inom arkeologi eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Gedigen erfarenhet av fältarkeologi och att planera och leda fältarkeologiska projekt är ett krav, liksom erfarenhet och vitsordad förmåga att undervisa på fältkurser både vad avser de teoretiska och praktiska momenten.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller som behörighetskrav för anställning som universitetslektor att ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet till denna anställning krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av vetenskaplig kompetens ska i första hand skicklighet, dvs. vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel i konkurrens samt visad förmåga till forskningssamarbeten är en önskvärd merit.

Vid bedömning av pedagogisk kompetens ska i första hand skicklighet, dvs. pedagogisk kvalitet beaktas. Den pedagogiska skickligheten ska vara väldokumenterad. Även omfattning, såväl bredd som djup ska tillmätas betydelse. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning samt handledning och examination på samtliga nivåer, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen ska tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Särskild vikt kommer att läggas vid förmåga att undervisa i fält.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

När universitetet ska anställa nya lärare ska den sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Rekryteringsmål: Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

• Ansökningsbrev
• Bilageförteckning
• Curriculum Vitae
• Redovisning av vetenskapliga meriter
• Publikationsförteckning
• Redovisning av pedagogiska meriter
• Redovisning av övriga meriter
• Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
• Lista med referenspersoner

Vänligen notera att sökande förväntas skicka med upp till fem publikationer med sin ansökan. Dessa laddas upp i sektion 11 av det elektroniska ansökningsformuläret.

OBS! ansökan samt bilagor skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet, Box 626, 751 26 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/3006.

För ytterligare information om vilka riktlinjer som gäller för anställning som universitetslektor universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

http://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-180221.pdf
http://regler.uu.se/digitalAssets/688/c_688930-l_3-k_kompletterande-riktlinjer-till-anstallningsordningen.pdf

Lön: Individuell lönesättning.
Tillträde: April 2020
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i upp till två år enligt Allmän visstidsanställning.
Anställningens omfattning: 50 %
Upplysningar om anställningen lämnas av institutionens prefekt Susanne Carlsson,
tel. 018-471 2086, e-post prefekt@arkeologi.uu.se eller professor Neil Price, e-post Neil.Price@arkeologi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2019, UFV-PA 2019/3006

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde April 2020
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3006
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-07
Sista ansökningsdag 2019-11-11

Tillbaka till lediga jobb