Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för neurovetenskap bedrivs experimentell och preklinisk forskning tillsammans med klinisk forskning inom psykiatri, neurologi, epidemiologi och vårdvetenskap. Den psykiatriska forskningen är bred, omfattar psykiatrins stora sjukdomsgrupper och sträcker sig från genetisk forskning till prevention och behandling i nära samarbete med vården. Institutionen för neurovetenskap har fler än 350 lärare, läkare, forskare och doktorander som är verksamma inom kliniska och grundvetenskapliga discipliner. Institutionen har verksamhet både på Akademiska sjukhuset och Biomedicinskt centrum. Institutionen hyser såväl vuxenpsykiatri som barn- och ungdomspsykiatri som har en fruktbar samverkan med varandra.

Arbetsuppgifter: Vi söker en kvalificerad forskare som med engagemang och kraft kan utveckla det psykiatriska forskningsområdet i egen forskning och i samarbete med nationella och internationella nätverk. Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer ingår i arbetsuppgifterna. I tjänsten ingår betydelsefulla lednings- och organisationsuppgifter. Till arbetsuppgifterna hör vidare klinisk tjänstgöring som överläkare och att driva utvecklingen inom det egna ämnesområdet, samt att bidra till den kliniska verksamhetens utveckling.

Beskrivning av ämnesområdet: Psykiatri

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §), samt har dokumenterad ledarskapserfarenhet. Enligt anställningsordning för Uppsala universitets (AO) § 5 gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO § 23). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning omfattande minst tio veckor eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Det är meriterande att ha haft erfarenhet av att planera och genomföra undervisning utifrån konstruktiv länkning mellan undervisningsmål, lärandeaktiviteter och examination.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska om inte särskilda skäl föreligger.

För behörighet krävs specialistkompetens i psykiatri och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska språket, eftersom anställningen är förenad med befattning som överläkare på Akademiska sjukhuset. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens, ha lämnat in ansökan därom till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella ansökningen.

Bedömningsgrunder: Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt ledarskapserfarenhet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer att ske. En lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av samtliga bedömningsgrunder. Klinisk skicklighet liksom kontakt med det omgivande samhället är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) §3.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 4.

Klinisk skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter vid Institutionen för neurovetenskap samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Administrativ och ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se även RB § 5.

Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 5.

Enligt RB § 6 gäller: Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse.

Jämställdhetsaspekten kommer att tillämpas om två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter efter en kvalitativ helhetsbedömning.

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Fast lön

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: dekanus professor Eva Tiensuu Janson, tel: 070-16 79 318, e- post eva.tiensuu_janson@medsci.uu.se eller prefekt professor Finn Hallböök tel: 018-471 49 44, e-post finn.hallbook@neuro.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 december 2019, UFV-PA 2019/2094.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2094
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • TCO/ST, tco@uadm.uu.se
  • Seko, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-09
Sista ansökningsdag 2019-12-31

Tillbaka till lediga jobb