Uppsala universitet, institutionen för kemi - BMC

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - BMC är geografiskt belägen inom Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Vid institutionen finns fakultetens huvudsakliga forskning inom organisk kemi, analytisk kemi och biokemi, samt delar av den fysikaliska och teoretiska kemin. Institutionens forskning drar nytta av närheten till övriga kemigrenar, samt växelverkar med biomedicin, farmaci, fysik och materialvetenskap. Vid institutionen arbetar ca 100 personer, varav knappt 40 doktorander och drygt 10 professorer. 

Institutionen är involverad i plattformarna för proteomik- och läkemedelsutveckling vid SciLifeLab, delar av en nationell infrastruktur för forskning inom livsvetenskap. Uppsala universitet har även ett välutvecklat innovationskontor som ger stöd för kommersialisering och samverkan. 

Tillsammans med våra kollegor vid institutionen för Kemi-Ångström ansvarar vi för Uppsala universitets kandidatprogram och masterprogram i kemi samt, i samarbete med farmaceutisk fakultet, Uppsala universitets civilingenjörsprogram i kemiteknik. Vi bidrar även med kurser och kursmoment till andra utbildningsprogram inom och utom fakulteten.

Beskrivning av ämnesområdet: Organisk kemi med tydlig experimentell inriktning. 

Arbetsuppgifter: Forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet organisk kemi, handledning och undervisning på forskarnivå samt undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Egen forskning. Information om forskning och utvecklingsarbete och medverkan i planering av forskningsprojekt. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag och administrativa uppdrag såväl inom som utom institutionen. Programmet står inför en förnyelse av undervisningen i organisk kemi på kandidatnivå och masternivå, och anställningen innefattar en ledande roll i detta arbete. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är enligt högskoleförordningen den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Enligt Uppsala universitetets anställningsordning gäller som behörighetskrav att den som ska anställas som professor ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna. Kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.  

Den som skall anställas som professor skall enligt anställningsordningen även ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt anställningsordningen gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering, även forskningsmeritering från arbetslivet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga.  

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom experimentell organisk kemi, där organisk syntes skall utgöra en betydande del. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå kommer också att tillmätas betydelse. Den sökandes forskningsområde förväntas vara kompletterande till den pågående forskningen vid kemiska sektionen vid Uppsala universitetet. Stor vikt kommer att läggas vid sökandes förmåga till förnyelse av forskningsområdet. Även hur sökandes forskning adresserar övergripande naturvetenskapliga frågeställningar kommer att tillmätas stor vikt. Vikt kommer även att tillmätas hur sökande planerar att samverka i sin forskning med forskargrupper inom och utom institutionen för kemi – BMC, samt förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering inom det område som anställningen avser. Förmåga att se till att arbetsmiljön vid institutionen är produktiv och trevlig kommer att tillmätas stor vikt. Tillämpning av god forskningssed och forskningsetiska principer är absoluta krav. Vi fäster särskild vikt vid personlig lämplighet.  

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer stor vikt att läggas vid förmåga till pedagogiskt nytänkande och utveckling av undervisning på grundnivå och avancerad nivå. 

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.  

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Vikt kommer även att tillmätas sökandes förmåga att samverka inom universitetets tre arbetsområden (forskning, utbildning och samverkan) inom såväl som utom institutionen. 

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. 

Bedömning och rangordning av sökande kommer att baseras på en sammanvägning med fallande proportion av vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, administrativ- och ledningsskicklighet och samverkansskicklighet. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. För närvarande är det fler anställda med juridiskt kön man än juridiskt kön kvinna bland professorer inom fakulteten. Universitetet eftersträvar en jämnare fördelning av de juridiska könen inom denna kategori.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt professor Helena Danielson, tel 018-471 4545, e-post Helena.Danielson@kemi.uu.se och professor Máté Erdélyi, tel 018-471 3810, e-post Mate.Erdelyi@kemi.uu.se.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning:

Mål och regler för Uppsala universitet

och fakultetens riktlinjer för anställning:

TEKNAT Riktlinjer för anställning

Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2020, UFV-PA 2019/2832.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2832
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-10
Sista ansökningsdag 2020-01-15

Tillbaka till lediga jobb