Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för informatik och media är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Institutionens medarbetare utvecklar kunskap om nuvarande och framtida kommunikations- och informationsformer inom tre ämnesområden: medie- och kommunikationsvetenskap (där även journalistik ingår), människa-dator-interaktion och informationssystem. Undervisning i ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom: mediestudier, kommunikationsstudier och journalistikstudier. Forskningen inom ämnesområdet bedrivs inom alla tre områdena och fokuserar på social och kulturell förändring kopplad till kommunikation och medier.

Arbetsuppgifter: Övergripande ämnesansvar samt ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Undervisning och handledning på samtliga tre nivåer av den utbildning som erbjuds i ämnet. Aktivt deltagande i ämneskollegium. Arbete med forskningsanslagsansökningar och egen forskning. Fakultetens ambition är att omkring hälften av arbetstiden ska utgöras av egen forskning. Därutöver finns möjlighet till en betald sabbatstermin efter ett antal års anställning. I rollen som ämnesföreträdare ingår att samordna och utveckla forskning inom ämnesområdets inriktningar, vilket omfattar medverkan, planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel) samt extern samverkan gällande såväl forsknings- som utbildningsfrågor. Vidare ska samverkan över ämnesgränserna ske med forskare/lärare inom ämnesområdena människa-datorinteraktion och informationssystem. Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan ingå i professorns uppdrag.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 33) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Sökande förutsätts ha visat vetenskaplig excellens inom något av områdena mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier. Om den sökande även bedrivit kvalificerad forskning inom ett eller två andra inriktningar är det meriterande.

Bedömningsgrunder; vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt ska fästas vid den vetenskapliga skickligheten. En sammanvägning av bedömningsgrunderna ska emellertid ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mera skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som såväl kvalitativt som kvantitativt i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens.

Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse.

Den sökande ska normalt som huvudhandledare ha handlett minst en doktorand till disputation, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Även samarbetsförmåga och skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal samt att bidra till synergier inom och utom institutionen ska beaktas. Vidare beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Som meriterande betraktas erfarenhet av ledningsansvar, visad genom ansvarstagande för institutionsmiljö eller liknande.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

För närvarande är det fler anställda med juridiskt kön man än juridiskt kön kvinna bland professorerna vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Universitetet eftersträvar en jämnare fördelning av de juridiska könen inom denna kategori.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och ska omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • Lista med referenspersoner

Se instruktioner till sökande av anställning som professor (inklusive befordran)

Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar separat till:

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/3115. 

För ytterligare information:

Universitetets anställningsordning

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Tillträde: enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Prefekt Jenny Eriksson Lundström tel 018-471 5163, Jenny.Eriksson@im.uu.se.

Universitetslektor Göran Svensson tel 018-471 1514, Goran.Svensson@im.uu.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Emma van Aller, 018- 471 2559, samfak@samfak.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 7 november 2019, UFV-PA 2019/3115.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3115
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-07
Sista ansökningsdag 2019-11-07

Tillbaka till lediga jobb