Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

CESAR är en nyinrättad miljö vid Sociologiska institutionen, med ansvar för socionomprogrammet, forskarutbildning och forskning i socialt arbete. Denna utlysning syftar till anställning av minst en biträdande universitetslektor och är en del i utvecklingen av socialt arbete på Uppsala universitet och samhällsvetenskapliga fakulteten.

Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsuppgifter: Forskning med anknytning till socialt arbete inom något av följande område: olika perspektiv på våld, äldre, barn, unga och familj, missbruk eller funktionshinder i socialt arbete samt undervisning inom socionomprogrammet och i socialt arbete på magister/masternivå. Till undervisning räknas även kursansvar, examination, handledning och kursadministration. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. Andelen forskningstid i anställningen är 50 %.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Särskild vikt kommer att läggas vid forskningsmeriter som visar att den sökande har en gedigen kunskap i ämnet socialt arbete. Kompetens i att använda kvantitativa metoder ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet: Den pedagogiska skickligheten avseende utbildnings- och undervisningsmeritering och ska vara väl dokumenterad så att kvaliteten kan bedömas. I första hand kommer pedagogisk kvalitet att beaktas men även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse och vara väl dokumenterad. I bedömningen ska erfarenhet och förmåga att undervisa i socionomprogram och socialt arbete tillmätas betydelse.

Övrigt: Administrativ och annan skicklighet är betydelsefullt för anställningen. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Vidare kommer vikt att fästas vid förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället. Därutöver kommer vikt att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa dennes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t. ex. samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder den sökande använder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Plan för forskning för de närmaste fyra åren
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • Lista med referenspersoner (önskvärt en nuvarande/senaste chef eller en person som har haft chefsansvar inom de närmsta tre åren, samt en tidigare/nuvarande kollega)

Se instruktioner till sökande av anställning som biträdande universitetslektor

Det är angeläget att instruktionerna angående utformning av ansökan och bilagor följs i största möjliga utsträckning. Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar separat till:

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/1109.

För ytterligare information:

universitetets anställningsordning

och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av centrumföreståndare Siv-Britt Björktomta, tel 018-471 51 72  e-post siv-britt.bjorktomta@soc.uu.se eller professor Stefan Sjöström tel. 018-471 12 01, e-post stefan.sjostrom@soc.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 23 augusti 2019, UFV-PA 2019/1109.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1109
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-06-27
Sista ansökningsdag 2019-08-23

Tillbaka till lediga jobb