Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Placeringen av anställningen är vid Campus Gotland, Visby, inom forskningsprogrammet Naturresurser och Hållbar utveckling (NRHU), Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala universitet. Naturresurser och hållbar utveckling är ett profilområde vid institutionen gällande forskning, utbildning och samverkan. Vid Campus Gotland bedriver forskningsprogrammet NRHU forskning inom fritidsfiske, vattenbruk, ekosystemtjänster och kustzonsförvaltning: http://www.geo.uu.se/forskning/nrhu/. NRHU är även ansvarig för etableringen av ett regionalt kunskapscentrum, Blått Centrum Gotland, i samverkan med länsstyrelsen, region Gotland och Uppsala universitet. Forskningsprogrammet NRHU ansvarar för kurser inom kandidatprogrammet i miljövetenskap och masterprogrammet i hållbar destinationsutveckling i Visby och masterprogrammet i hållbar utveckling i Uppsala. 

Beskrivning av ämnesområdet: Miljövetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar miljöproblemens innebörd och orsaker samt framtida förutsättningar för en hållbar utveckling. Ämnesområdet uppmärksammar att miljö- och resursproblem uppkommer genom mänskligt handlande och nyttjande av naturen samt att problemen tolkas, kommuniceras och åtgärdas i samhället. Inom miljövetenskap förenas och integreras ett stort antal teorier, metoder och tekniker från olika akademiska discipliner, vilket ger en nödvändig helhetssyn på miljöfrågor och hållbar utveckling. Det aktuella biträdande universitetslektoratet i miljövetenskap har inriktning mot förnybara naturresurser, ekosystemtjänster och naturbaserad turism. Tillämpade perspektiv på ekologi, miljöfrågor, ekonomisk värdering, hållbar turism och förvaltning av naturresurser och ekosystemtjänster är centralt. 

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen att genomföras på Campus Gotland, men viss undervisning i Uppsala kan förekomma. Den som tillträder anställningen kommer att vara en del av lärarkollegiet vid kandidatprogrammet i miljövetenskap och masterprogrammet i hållbar destinationsutveckling (Visby) och masterprogrammet i hållbar utveckling (Uppsala). 

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning är pedagogisk skicklighet ett behörighetskrav för anställning som biträdande universitetslektor. Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den högskolepedagogiska utbildningen kan genomföras under de första två anställningsåren. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.  Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom naturresurshushållning, specifikt hållbart nyttjande och förvaltning av förnybara naturresurser och ekosystemtjänster. Forskningserfarenhet av fritidsfiske och/eller naturturism är meriterande. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. För närvarande är det fler män än kvinnor bland biträdande universitetslektorer inom fakulteten. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning inom denna kategori.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Patrik Rönnbäck tel. 018-471 8375 (e-post: patrik.ronnback@geo.uu.se) och professor Ian Snowball tel. 018-471 3657 (e-post: ian.snowball@geo.uu.se).

För ytterligare information: 

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor (stycke 10.1, samt bilaga 3)

Välkommen med din ansökan senast den 20 september 2019, UFV-PA 2019/1952.

Flytta till Gotland? Inflyttarbyrån på Gotland har värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland. De kan också ge stöd och tips under flyttprocessen. Läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01 eller efter överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1952
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-06-17
Sista ansökningsdag 2019-09-20

Tillbaka till lediga jobb