Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 120 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Omsättningen är på 152 miljoner kronor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen såsom anestesi och intensivvård och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet och med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset.

Beskrivning av ämnesområdet:

Anestesi och intensivvård är ett brett ämnesområde där samarbete sker med de flesta andra specialiteter för att diagnostisera och behandla sjukdomar, såväl inom medicin som inom kirurgi. Undervisning av anestesi och intensivvård sker både för läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskestudenter samt för ST-läkare. Utbildningen inom ämnesområdet har en bred förankring vid såväl universitetet som kliniken och har varit mycket uppskattad av våra studenter. Klinisk och experimentell forskning inom anestesi och intensivvård sker inom ett brett område med en väl fungerande infrastruktur där vi har flera anställda forskningssjuksköterskor. Vår forskning ligger i framkant både på nationell och internationell nivå.

Nu söker vi en professor i anestesi och intensivvård förenad med anställning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset.

Arbetsuppgifter:

Anställningen innefattar ett övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom anestesi och intensivvård, samt handledning och undervisning på grundläggande nivå, avancerad nivå och forskarnivå. Som professor förväntas du bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt, som har stor betydelse för arbetet vid universitetet. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. En tredjedel av anställningen utgörs av klinisk tjänstgöring inom anestesi och intensivvård vid Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. (HF4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. (AO § 5)

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället kommer att bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO§ 23). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

För behörighet till denna anställning krävs specialistkompetens i anestesi och intensivvård. Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens, ha lämnat in ansökan därom till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella ansökningen.

Bedömningsgrunder:

Vid bedömning av flera behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer dock att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Klinisk skicklighet är också betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Speciell hänsyn kommer även att tas till erfarenhet i experimentell forskning inom anestesi och intensivvård. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både vetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även § 3 i Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) och AO § 21.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 4.

Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård.

När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet:

Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se även RB § 5.

Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 5

Enligt RB § 6 gäller: Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse.

Jämställdhetsaspekten kommer att tillämpas om två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter efter en kvalitativ helhetsbedömning.

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer - Anvisningar för sammanställning av regler och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av
Eva Tiensuu Janson, dekanus (eva.tiensuu_janson@medsci.uu.se, 070-1679318), eller Per Hellman, prefekt (per.hellman@surgsci.uu.se, 018-6114617).

Välkommen med din ansökan senast den 29 september 2019, UFV-PA 2018/4489 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4489
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • TCO/ST, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-08-19
Sista ansökningsdag 2019-09-29

Tillbaka till lediga jobb