Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineraler och fossiler till hur berg, oceaner och naturresurser bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se www.geo.uu.se

Inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU) pågår bland annat studier runt ekosystemtjänster, fiske och akvakultur, riskbedömning och sanering av förorenade område, och modellering av framtidens energisystem och analys av energisäkerhet. I NRHU ingår Zennströms gästprofessur i ”Climate Change Leadership”. NRHU ansvarar även för masterutbildningen i hållbar utveckling, och flera kurser runt användning av naturresurser och energisystem med avseende på hållbar utveckling. Se http://www.geo.uu.se/forskning/nrhu/ och www.uu.se/ccl

Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) har sen starten 1992 bedrivit studentdriven, tvärvetenskaplig utbildning inom det breda miljö- och hållbarhetsområdet. Läs mer om vår utbildningsmodell och kurser på www.cemus.uu.se.

Beskrivning av ämnesområdet: Uppsala universitet stärker nu miljön kring Zennströms gästprofessur i klimatledarskap, som är en 10-årig satsning (2015-2025), för att aktualisera de utmaningar som samhället möter rörande framtidens energiomställningar. Minskat beroende av fossila bränslen kräver betydande omställning av världens energi- och industrisystem. Området kännetecknas av tvärvetenskapliga angreppssätt som både kan fånga komplexiteten i det moderna samhället, och bidra till minskade utsläpp, nya angreppssätt och samarbeten mellan akademi, politik och civila samhället, men också nya perspektiv för snabb omställning av samhällets energisystem och deras miljöpåverkan.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Undervisningsuppdraget vid NRHU motsvarande minst 10 % av heltid, omfattar exempelvis handledning av examenarbeten inom masterprogrammet i hållbar utveckling och undervisning inom kurser på avancerad nivå såsom energisäkerhet i lokala och globala energisystem (1GV334), energi, vatten, livsmedel (1GE059) och jordens resurser (1GV008). Undervisningsuppdraget vid CEMUS motsvarande minst 10 % av heltid, ingår att stödja och utveckla utbildningsmiljön samt att arbeta med examination i kurser på grundläggande nivå som Climate change – Power, Politics and Culture (1MV077), Klimatet, energin och det moderna samhället (1MV053) och Global challenges and sustainable futures (1MV071). Anställningen innefattar även ledning, planering och utveckling av den dagliga verksamheten vid klimatledarskapsnoden.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller som behörighetskrav för anställning som universitetslektor att ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

För denna anställning krävs doktorsexamen inom miljöanalys eller energisystem. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Den som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden.

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering, även forskningsmeritering från arbetslivet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom energiomställning och tvärvetenskapliga perspektiv på klimatanpassning av samhället. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället kommer också att tillmätas betydelse. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc. 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning inom området energisystem, klimatanpassning och hållbar utveckling.

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. 

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. 

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Samverkansskicklighet visas genom erfarenhet av kunskapsproduktion tillsammans med icke-akademiska aktörer samt genom erfarenhet av kunskapsspridning utanför akademin. Samverkansskicklighet visas även genom ett reflekterande förhållningssätt till samverkan. Samverkanserfarenhet som inbegriper en mångfald av aktörer är meriterande. Så är även samverkanserfarenhet av för området klimatledarskap relevanta aktörer. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av Ian Snowball (ian.snowball@geo.uu.se) och/eller Mikael Höök (mikael.hook@geo.uu.se).

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens riktlinjer för anställning.

Välkommen med din ansökan senast den 5 augusti 2019, UFV-PA 2019/1524.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01 eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1524
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-05-28
Sista ansökningsdag 2019-08-05

Tillbaka till lediga jobb