Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala Universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Institutionens forskning bedrivs inom tre samverkande och delvis integrerade sektioner; cancer, infektioner och försvar samt genetik och genomik. En närmare beskrivning finns på http://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/#anchor-701372.

Ämnesområdet: Anställningen som lektor i cellbiologi med inriktning mot tumörbiologi ingår i sektionen cancer. I denna sektion bedrivs forskning och utbildning inom cellbiologi med inriktning mot tumör- och vaskulärbiologi, biokemi och glykobiologi.

Arbetsuppgifter: Egen forskning, undervisning och administration. Sökande förväntas bedriva forskning med en stark laborativ bas som förstärker och kompletterar redan pågående biokemisk, cell- och tumörbiologisk forskning vid institutionen. Ansvar för utveckling och genomförande av undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnesområdet cellbiologi och biokemi ingår. Hit räknas även kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt, som har betydelse för arbetet vid universitetet. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt Högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens och som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den som ska anställas som universitetslektor ska enligt Uppsala universitets anställningsordning (AO) även ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt AO gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer dock att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering, även forskningsmeritering från arbetslivet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter som stärker och aktivt bidrar till den laborativa forskning i molekylär cellbiologi som bedrivs vid IMBIM. Erfarenhet och kompetens med avseende på experimentella modellsystem in vivo eller avancerade cell- och molekylära teknologier är meriterande. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället kommer också att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram eller liknande. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas viss vikt. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas viss vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Personlig lämplighet kommer att tillmätas betydelse. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 % 

Upplysningar om anställningen lämnas av Prefekt, Professor Catharina Svensson, catharina.svensson@imbim.uu.se, tel: 070-425 03 85.  

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2019, UFV-PA 2019/1436.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1436
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • TCO/ST, fackorg@uadm.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-02
Sista ansökningsdag 2019-11-11

Tillbaka till lediga jobb