Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Framtidens elnät!

Vill du jobba med forskning inom nätanslutning av förnybar el eller med att reducera sårbarheten och riskerna för elnätet, med nya lösningar för flexibilitet och laststyrning, eller med halvledarfysik i syntetisk diamant för framtida kraftelektronikkomponenter?

Nu finns fyra doktorandtjänster inom dessa områden på avdelningen för elektricitetslära!

Avdelningen för elektricitetslära representerar en av Sveriges ledande forskargrupper inom förnybar energiomvandling, och bedriver världsledande forskning inom bland annat elkraftsystem, vind-, våg-, tidvatten och vattenkraft.

Doktorand inom reducerad sårbarhet och riskreducering av elnätet

Doktorandprojektet kommer att fokusera på två områden: förmågan hos elnätet att hantera hög andel av el producerad ur intermittenta förnybara energikällor, som vind- och vågkraft, samt katastrofberedskap hos elnätet för att hantera sällsynta situationer med hög inverkan, exempelvis tsunamis och jordbävningar. Projektet syftar till att studera sårbarheten hos elnätet och resultaten kommer användas för att ge riktlinjer för riskreducering av både reglerbara och förnybara energiinstallationer.

Doktorand i elektricitetslära med inriktning mot nätanslutning av förnybar el

Doktorandprojektet kommer att fokusera på att studera nätanslutning och kontrollsystem för exempelvis marin strömkraft. Projektet kan komma att innefatta såväl simuleringar som experiment och numeriska beräkningar. Inom projektet kan exempelvis växelriktarens möjligheter att kontrollera effekt mot nätet samt dess möjligheter att uppfylla nätkraven att studeras. Doktoranden kommer att bygga vidare på tidigare gjorda arbeten inom gruppen och kommer att utföra projektet i nära samarbete med handledare och andra medlemmar i forskargruppen.

Doktorand i elektricitetslära med inriktning mot elektrisk infrastruktur för mobilitet i städer

Doktorandprojektet är ett samarbete mellan det kommunala bolaget Uppsala Parkerings AB och universitetet i syfte att studera och i förlängningen testa hur framtidens mobilitetshus kan utvecklas för att minimera belastningen på elkraftsystemet, till exempel genom olika lösningar för efterfrågeflexibilitet, laststyrning och vehicle-to-grid. Målet är att mobilitetshusen periodvis till och med kan stärka det lokala elnätet. I projektet kommer ett Energy Management System, EMS, att utvecklas i syfte att simulera anläggningens kompletta energisystem och möjligheter till smart styrning.

Doktorand i elektricitetslära med inriktning mot halvledarfysik i diamant

Forskningen syftar till att ta fram elektroniska komponenter i diamant (som ett framtida bättre alternativ till kisel eller t.ex. galliumarsenid) och också att studera elektroniska egenskaper hos syntetisk diamant. Diamant är ett material med extrema materialegenskaper och i synnerhet många extrema halvledaregenskaper. Det är nu för tiden möjligt att tillverka enkristallina diamantfilmer med extremt hög renhet, vilket öppnar upp möjligheten att utnyttja dessa egenskaper i framtida elektroniska och spinntroniska komponenter.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. De aktuella doktorandtjänsterna är vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1168
Publicerat 2019-04-03
Sista ansökningsdag 2019-05-06

Tillbaka till lediga jobb