Uppsala universitet, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) är ett internationellt forskningsinstitut inom den samhällsvetenskapliga fakulteten som bedriver mångvetenskaplig forskning om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna.

Institutionen för informatik (IM) och media har en bred forskningsprofil med basen i aktuella forskningsområden inriktade på bl.a. informationssystem, interaktionsdesign och medier och kommunikation. Inom medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) bedrivs forskning om social och kulturell förändring kopplad till kommunikation, medier och digitalisering.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Antagningen sker vid Institutionen för informatik och media men anställningen kommer att vara placerad vid IRES. Handledare kommer att utses från både Institutionen för informatik och media samt IRES

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid och finansieras genom anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå (se områden beskrivna nedan) och förväntas aktivt delta i båda institutionernas seminarieverksamhet, workshop mm. Andra uppgifter såsom undervisning och forskningsadministration kan också ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Undervisningsspråk är engelska och svenska.

Båda tjänsterna ägnas åt mediers roll i samhällsprocesser i Ryssland och den postsovjetiska sfären. Doktoranderna förväntas således arbeta i gränsområdet mellan två fält, medie- och kommunikationsvetenskap samt Rysslands- och Eurasienstudier. Ett jämförande perspektiv är välkommet (t ex jämförelse inom eller mellan länder i regionen, eller över tid) men inte nödvändigt.

En tjänst ägnas åt studier av mediers roll i sociala och kulturella förändringsprocesser i Ryssland eller den postsovjetiska sfären, inklusive statsmakternas påverkan på medier. Detta doktorandprojekt sätter medieanvändarna i fokus och studerar de betydelser som medie- och kommunikationsteknologi har i människors vardagsliv, för interaktion, relationer, identitetsskapande och självbild. Kvalitativa studier av mediers roll i konstruktionen av identiteter utifrån kultur, religion, genus och/eller sexualitet är av intresse.

Den andra tjänsten ägnas åt studier av medier, kommunikation och övergripande samhällsutveckling i Ryssland eller den postsovjetiska sfären. Detta doktorandprojekt förväntas studera organiserad produktion och användning av bilder/representationer av landet som det politiska ledarskapet strävar efter att sprida till den inhemska befolkningen respektive till omvärlden och/eller alternativa bilder som produceras och sprids av andra aktörer och som kan påverka samhällsutvecklingen.

Kvalifikationskrav:

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap krävs grundläggande samt särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i medie- och kommunikationsvetenskap krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande kunskaper.

Vi söker kandidater med en dokumenterad bakgrund i Ryssland och det postsovjetiska samhället, samt kunskaper inom medier och kommunikation. Kandidater bör ha en god överblick i samhällsvetenskap och/eller humaniora, och behärska viktiga vetenskapliga metoder inom området. Goda kunskaper om Ryssland och postsovjetiska samhället samt i ryska eller annat språk inom det postsovjetiska området är särskilt meriterande. God förmåga att utrycka sig på engelska i både tal och skrift är nödvändig.

När universitetet anställer nya doktorander ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, särskilt inom de aktuella doktorandprojekten, samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom området.

Meriterna ska vara dokumenterade så att såväl kvalitet som omfattning kan bedömas.

Intervjuer kommer att hållas via fysisk intervju på Uppsala Universitet eller via internet.

Ytterligare information:   För en beskrivning av doktorandprogrammet vid Institutionen för informatik och media se http://www.samfak.uu.se/

För information om forskning vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES), se http://www.ires.uu.se/.

Ytterligare information om forskningsområdet Media och kommunikation finns tillgänglig på http://www.im.uu.se/

Ytterligare information om doktorandstudier vid Uppsala Universitet http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning/

Ansökan ska innehålla:

  • Ifylld blankett för ansökan om antagning till forskarutbildningen. http://uadm.uu.se/digitalAssets/81/81626_ansokan_forskarniva.pdf
  • Kort följebrev som ska innehålla 1) Den sökandes motiv till att söka tjänsten (max 500 ord). 2) En kort beskrivning av de dokument som skickats med (lista dem). 3) Om mer än ett akademiskt arbete (uppsats, artikel etc.) lämnats till bedömning ska det i följebrevet anges vilket av dessa som antagningskommittén ska prioritera.
  • Avhandlingsplan (två sidor). Planen ska innehålla teoretisk ansats, forskningsfrågor, syfte, typ av data, metod samt tidsplan.
  • CV med bestyrkta kopior av akademiska dokument, ex. registerutdrag, som styrker grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i Media och kommunikation samt kopia av vidimerade kopior av examensbevis och betyg.
  • Två rekommendationsbrev
  • Kopia av de självständiga arbeten som sökanden författat inom ramen för sin grundutbildning (C-, D-, avancerad nivå eller motsvarande; bifoga utkast av pågående arbeten) alternativt andra relevanta texter
  • Andra dokument som sökande önskar bifoga

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: IRES prefekt Claes Levinsson: claes.levinsson@ires.uu.se, IM prefekt Jenny Eriksson Lundström: jenny.eriksson@im.uu.se, Göran Svensson, Ämnesansvarig MKV: goran.svensson@im.uu.se eller Docent Ann-Mari Sätre, Forskningsledare vid IRES: ann-mari.satre@ires.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2019, UFV-PA 2019/441.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/441
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-27
Sista ansökningsdag 2019-04-22

Tillbaka till lediga jobb