Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Uppsala universitet, grundat 1477, är Nordens äldsta universitet och ett av de största med mer än 40 000 studenter. Forskningen är världsledande och innefattar bland annat omkring 300 doktorsexamina varje år. Växelverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle eftersträvas på alla nivåer. (se www.uu.se)                                                                                                                                                                                 Kulturgeografiska institutionen är en medelstor institution vid Uppsala universitet. Vi forskar och undervisar om många områden inom kulturgeografi. Idag är drygt 50 personer verksamma vid institutionen.

Platserna tillträds den 1 september 2019 och är finansierade under fyra år i form av doktorandanställning. Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (4 år) varav doktorsavhandlingen utgör 180 och kurser/litteraturinläsning sammanlagt 60 högskolepoäng. 

Tre av doktorandplatserna är öppna och inriktade på något av de forskningsfält som finns representerade på institutionen (se www.kultgeog.uu.se/forskning/); en av platserna är knuten till ett visst forskningsprojekt med egna kvalifikationskrav (se “Kvalifikationskrav” nedan).

Kvalifikationskrav: För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i kulturgeografi krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kulturgeografi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i kulturgeografi. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. För antagning krävs också att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå forskarutbildningen.

En faktor som vägs in vid antagningen är i vilken utsträckning institutionen har handledarkompetens och forskningsmedel inom olika områden. Vid institutionen finns flera av kulturgeografins centrala fält representerade. Vi rekommenderar att alla intresserade besöker vår webbsida för att se hur det egna tänkta avhandlingsprojektet relaterar till pågående forskningsaktiviteter vid institutionen och vilken typ av handledningskompetens som finns här (se www.kultgeog.uu.se/personal/).

CALISTA-projekt kvalifikationskrav: En av de fyra tjänsterna är knuten till forskargruppen CALISTA och ett forskningsprojekt som syftar till att bedöma efterfrågan på kollektivtrafik med hjälp av data från geolokalisering av mobiltelefoner (finansierat av Formas och Uppsala universitet). Forskningsprojektet riktar in sig på att genomföra tidsrumsliga kvantitativa analyser av mobilitetsbeteenden i syfte att bedöma användningen av och efterfrågan på kollektivtrafik som en tjänst. För denna position ser vi gärna sökanden med bakgrund inom geodatabehandling samt erfarenhet av någon eller några sub-discipliner såsom spatial analys, geostatistik, transportanalys, geoberäkning, ekonometri samt erfarenhet av arbete med GIS och programmering.                                                                                                    

Forskargruppen använder sig av geospatiala databaser för att analysera variationer i resor över tid och rum mellan stads- och landsbygdsområden och med hänsyn till den potentiella resenärens socioekonomiska förutsättningar. Projektet kommer att behandla den svenska situationen, men projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med internationella forskare.                                                                                            

Arbetsuppgifter: En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid). Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå (högst 20 procent). Bestämmelser om doktorandstudier återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 § samt i universitets regler och riktlinjer, samt i den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i kulturgeografi, Uppsala universitet.  

Ansökningsförfarande: En rekryteringsgrupp gör ett första urval via en genomgång av insända handlingar och kontakter med åberopade referenter. Denna grupp av sökande kallas därefter till intervju med några företrädare för forskarutbildningen varefter en slutgiltig bedömning görs. Intervjuerna kommer att ske under april och början av maj. Resultatet av antagningsprocessen meddelas individuellt i slutet av maj 2019. Kriterier vid bedömning av ansökningar till forskarutbildningen beskrivs i separat dokument här.

Ansökan om antagning skall göras via länken längst ner på sidan och skall omfatta:

  • Ifylld ansökningsblankett hämtas här
  • Ett personligt brev (”cover letter”) där sökanden kortfattat presenterar sig själv och förklarar varför den söker till forskarutbildningen vid just Kulturgeografiska institutionen på Uppsala universitet. Nämn här om du vill söka till platsen som är knuten till CALISTA-projektet.
  • CV (Curriculum Vitae = meritförteckning), inkl. din utbildningsbakgrund och tidigare arbetserfarenhet
  • En kort beskrivning (2-3 sidor) av den sökandes tilltänkta forskningsinriktning
  • Vidimerade kopior på examensbevis och registerutdrag som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten, med information om kurser och betyg
  • Ett (eller flera) exemplar av de självständiga arbeten som sökanden författat inom ramen för sin grundutbildning i kultur/samhällsgeografi (C-, D-, avancerad nivå eller motsvarande), alternativt andra relevanta texter
  • Kontaktuppgifter till två akademiska referenser: tex lärare inom grundutbildningen vid den sökandes heminstitution eller andra med kännedom om sökandes kompetens för tjänsten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Fast lön.

Tillträde: 1 september 2019.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning fyra år i form av doktorandanställning.

Anställningens omfattning: 100% 

Upplysningar om anställningen lämnas av forskarutbildningens studierektor David Jansson. Tel. 072–999 9155. E-post: david.jansson@kultgeog.uu.se.

Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret.

Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2019, UFV-PA 2019/511.  

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/511
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-02-15
Sista ansökningsdag 2019-03-15

Tillbaka till lediga jobb