Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) är en institution inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. IKV har drygt 110 anställda och flera hundra associerade, huvudsakligen kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor vid Akademiska sjukhuset och andra sjukhus. Vid institutionen bedrivs forskning av såväl klinisk som preklinisk karaktär av forskargrupper från flertalet specialiteter inom kirurgi och närliggande områden. Undervisningsuppdraget omfattar flera olika program och fristående kurser, de flesta inom läkar-, specialistsjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen.

Institutionen är nära knuten till den kliniska verksamheten på Smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset. Smärtcentrum är Sveriges mest kompletta multidisciplinära smärtcentrum, organiserat enligt IASP:s riktlinjer, med cirka 60 medarbetare. Här arbetar läkare från ett flertal specialiteter, t.ex anestesiologi, rehabiliteringsmedicin, psykiatri, allmänmedicin och geriatrik. Samtliga läkare har dessutom specialistkompetens i tilläggsspecialiteten smärtlindring. Vid Smärtcentrum arbetar även sjuksköterskor, fysioterapeuter, socionomer, psykologer och arbetsterapeuter. I centrumet ingår alla de kliniska delar som behövs för bedömning och behandling av patienter med smärtproblematik. Här finns även landets enda enhet för inneliggande rehabilitering av mycket komplicerade smärtpatienter, ett nära samarbete med beroendekliniken för smärtpatienter med samtidig beroendeproblematik, och Skandinaviens största verksamhet inom neuromodulation. En stor del av verksamheten innefattar riks- och regionvård.

Smärtcentrum har en väletablerad infrastruktur med seminarier och en klinisk forskningsenhet med anställda forskningssköterskor och bioinformatik. Det finns även ett väl utvecklat nätverk med smärtforskare vid universitetets andra institutioner. Smärtcentrum har även en professor i fysioterapi knuten till enheten och ett nära samarbete med en smärtinriktad professor i psykologi. 

Beskrivning av ämnesområdet: Den pågående smärtforskningen vid Smärtcentrum omfattar ett brett spektrum av inriktningar, med profilområden inom analys av molekylära och genetiska mekanismer för smärta, analys av biomarkörer för bättre förståelse av smärtans patofysiologi, neuro-imaging och smärta, samt studier över psykologiska och sociala faktorers betydelse för patienter med smärtproblematik. Området neuropatisk smärta ägnas stort intresse. 
 
Nu söker vi  en professor i klinisk smärtforskning förenad med anställning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset. Professorn förväntas införa och utveckla sin egen forskningslinje inom ramen för ämnesområdet.

Arbetsuppgifter: Som professor i klinisk smärtforskning arbetar du med undervisning, forskning och administration. Du ansvarar för utbildning och handledning av doktorander och för utbildning om smärta på grundnivå. I din roll förväntas du utföra klinisk och translationell forskning samt initiera, upprätthålla och utveckla forskningssamarbeten på såväl nationell som internationell nivå. Du förväntas att införa din egen forskningslinje, för att berika och förnya den befintliga forskningsmiljön.

Som professor förväntas du även verka för att undervisningen motsvarar kraven från universitet och högskolor och att den utvecklas mot bättre pedagogik och effektivitet. Du deltar i pedagogisk utveckling, administration, arbetsledning och samverkan med Akademiska sjukhuset och region Uppsala. Du deltar i relevanta möten vid IKV och Akademiska sjukhuset, samt andra kollegiala möten. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

En tredjedel av anställningen utgörs av kliniskt arbete som specialistläkare vid Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. (HF 4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. (AO § 5)

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället kommer att bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO § 23). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år. För behörighet till denna anställning krävs specialistkompetens i smärtlindring (eller motsvarande) med grundspecialitet inom t.ex anestesiologi/intensivvård, rehabiliteringsmedicin eller annan lämplig basspecialitet. Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare. Den sökande ska, om denne saknar svensk specialistlegitimation, ha lämnat in ansökan om svensk specialistlegitimation till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella ansökningen.
 
Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Klinisk skicklighet är också betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.
 
Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även § 3 i Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) och AO § 21.
 
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 4 och AO § 23.
 
Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård. Se även AO § 25.
 
När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
 
Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.
 
Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och
arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se även RB § 5.
 
Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 5.
 
Enligt RB § 6 gäller: Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse.
 
Jämställdhetsaspekten kommer att tillämpas om två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter efter en kvalitativ helhetsbedömning.
 
Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.
 
Riktlinjer och bedömningsgrunder
 
För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
 
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om befattningen lämnas av dekanus professor Eva Tiensuu Janson, tel. 018-611 42 89, e- post eva.tiensuu_janson@medsci.uu.se eller prefekten Per Hellman e-post: Per.Hellman@surgsci.uu.se.
 
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: Mål och regler för Uppsala universitet.
 
Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns på vetenskapsområdets hemsida, Regler och riktlinjer för sammanställning av meriter vid rekrytering av lärare, fastställd av områdesnämnden för medicin och farmaci finns på vetenskapsområdets hemsida.
 
Välkommen med din ansökan senast den 8 april 2019, UFV-PA 2018/1177. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Fixed salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1177
Kontakt
  • August Aronsson, 0184715793
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-02-07
Sista ansökningsdag 2019-04-08

Tillbaka till lediga jobb