Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Kulturgeografiska institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom kulturgeografi och geografi. Institutionen medverkar bland annat i lärarprogram och är värdinstitution för samhällsvetarprogrammet och samhällsplaneringsprogrammet. På masternivå medverkar institutionen i Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktningarna kulturgeografi och samhällsplanering. Kulturgeografiska institutionen har drygt 50 anställda. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.kultgeog.uu.se.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Undervisning och kursutveckling i huvudsak inom geografi och naturgeografi, samt undervisning på lärarprogrammen, i första hand på grundnivå men även avancerad nivå kan förekomma. Den som anställs förväntas undervisa minst 50 % av heltid under de två första anställningsåren. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Särskild vikt kommer att fästas vid doktorsexamen i naturgeografi eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning samt förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning att beaktas. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare läggs vikt vid erfarenhet av att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning

Särskilt meriterande vad gäller pedagogisk skicklighet är: undervisningserfarenhet inom geografins olika fält; undervisning särskilt anpassad för lärarprogrammet, erfarenheter av planering och genomförande av fältkurser och exkursioner liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Erfarenhet av samverkan med aktörer utanför universitetet och bidrag till kommunikationen med omgivande samhället är meriterande.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Särskild vikt läggs vid god social kompetens och dokumenterad samarbetsförmåga.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner som kan belysa sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t ex ledar- och samarbetsförmåga
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas.

Det är angeläget att instruktionerna angående utformning av ansökan och bilagor följs i största möjliga utsträckning.

Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar separat till: Samhällsvetenskapliga fakulteten,  Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/66

För ytterligare information:
Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordning

Uppsala universitet anställningsordning

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Susanne Stenbacka, Susanne.Stenbacka@kultgeog.uu.se, 018-471 7957.

Välkommen med din ansökan senast den 14 mars 2019, UFV-PA 2019/66.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/66
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-25
Sista ansökningsdag 2019-03-14

Tillbaka till lediga jobb