Uppsala universitet, Historiska institutionen, Hugo Valentin-centrum

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Hugo Valentin-centrum (HVC) är en tvärvetenskaplig enhet vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, med huvudsaklig inriktning på forskning och utbildning inom två områden: studiet av den etniska dimensionen i mänskligt liv utifrån kulturella, sociala och politiska fenomen samt Förintelse- och folkmordsstudier. Det förra området rör studiet av minoriteter och etniska relationer i vidare mening, med fokus på migration, språklig och kulturell revitalisering, integration, diskriminering, samt politiska och sociala förhållanden i mångkulturell kontext. Det senare området rör forskning kring Förintelsens historia och historiografi, jämförande analyser av folkmord och andra massiva förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna, samt forskning kring våldets effekter på individ och samhälle. Forskningen bedrivs inom en utpräglat tvärvetenskaplig miljö, som förenar forskare med historisk-filosofisk, språkvetenskaplig och samhällsvetenskaplig bakgrund.

Denna utlysning avser en tvåårig anställning som postdoktor inom studiet av nationella minoriteter med inriktning på språksociologi eller litteraturvetenskap.

Arbetsuppgifter:
Främst forskning inom det egna angivna området. Du ska bidra till forskningsmiljön genom att aktivt delta i seminarieverksamhet och fortlöpande presentera egen forskning. Det kan även förekomma administration, undervisning och handledning (max 20 %) i arbetsuppgifterna. Arbetsuppgifterna innebär även att söka externa forskningsmedel inom forskningsfältet.

Kvalifikationskrav:
- Doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom det humanistiska-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.
- Tidigare forskningserfarenhet inom det planerade forskningsområdet
- Planerad forskning inom språksociologi eller litteraturvetenskap.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
- Administrativ skicklighet. Detta kan visas genom förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt genom att t.ex. ange och hålla tidsramar.
- Mycket goda kunskaper i engelska (muntlig och skriftlig).
- Goda organisatoriska egenskaper och erfarenhet av att leda projekt.
- Dokumenterad förmåga till tvärvetenskapliga perspektiv och samarbeten.

Ansökan ska innehålla följande: 
- Merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
- Förteckning över de upp till fem vetenskapliga publikationer (inkl. avhandlingen) som åberopas. Publikationerna rangordnas enligt relevans för ansökan och bifogas i pdf-format. Det skall framgå vilka skrifter som tillhör kategorierna avhandlingar (opublicerade avhandlingar beaktas också), monografier, referee-granskade tidskriftsartiklar och bokkapitel.
- En högst fem sidor lång beskrivning av den forskning som sökanden avser utföra vid HVC. Beskrivningen ska innehålla en tydlig och teoretiskt förankrad syftesformulering, en redogörelse för hur projektet bidrar till den internationella forskningsfronten i ämnet, en diskussion kring relevanta metodfrågor, samt en tidsplan för projektets genomförande. I beskrivningen bör dessutom anges hur det tänkta projektet anknyter till forskningen vid HVC och en publiceringsplan.

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån det beskrivna projektets vetenskapliga kvalité samt den sökandes meriter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Information om anställningen och Historiska institutionen kan inhämtas från prefekt Erik Lindberg, tfn. 018-471 1523, epost prefekt@hist.uu.se. För frågor om verksamheten vid Hugo Valentin-centrum, kontakta föreståndare Tomislav Dulic, tfn 018-471 6395, epost director@valentin.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 20 februari 2019, UFV-PA 2018/3602.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 15 mars 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3602
Kontakt
  • Sofi Pahlin, HR-generalist, 018-471 1552
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-11
Sista ansökningsdag 2019-02-20

Tillbaka till lediga jobb