Uppsala universitet, Juridiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Doktorand i utbildningsrätt, särskilt skolväsendet

Tillträde 1 september 2019 eller enligt överenskommelse.

Utbildningsrätten är ett för Sverige dynamiskt rättsområde där behovet av forskning är stort. Utbildningsrätten omfattar i ett vitt perspektiv internationell, regional och nationell rätt. Inom den nationella rätten avser utbildningsrätt primärt de rättsliga ramverk som reglerar skolväsendet och den högre utbildningen, men regleringen av andra utbildningsformer kan också anses ingå. Genom att utbildning är en central samhällssektor där regleringen är i ständig förändring, samtidigt som det i stora delar saknas rättsvetenskaplig forskning, finns ett omfattande behov av forskning på området. Det finns även ett behov av jurister med specialkompetens på området.

Vid den Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet finns en forskningsmiljö i utbildningsrätt, som doktoranden kommer att ingå i. År 2013 togs vid fakulteten initiativ till en rättsvetenskaplig centrumbildning med inriktning mot utbildningsrätt. År 2015 inrättades därför Institutet för utbildningsrätt. Information om forskningsmiljön finns på www.ifu.jur.uu.se. Den Juridiska fakulteten har sedan 2009 ansvarat för kursen ”Skoljuridik och myndighetsutövning” på den obligatoriska befattningsutbildningen, rektorsprogrammet, som ges vid Uppsala universitet. Doktorandens utbildningsverksamhet sker inom ramen för denna kurs.

För att förstärka vår utbildningsrättsliga forskningsmiljö och tillgodose behovet av kompetens inom skoljuridiken, utlyser nu Juridiska institutionen vid Uppsala universitet en doktorandtjänst med inriktning på utbildningsrätten, särskilt skolväsendet. Inriktning på doktorandprojektet: Utbildningsrätt med inriktning mot skolväsendet.

Skolväsendet har genomgått en rad stora reformer sedan 1990-talet och reformviljan hos styrande politiker har inte minskat. Tvärtom är skolväsendet ständigt föremål för både större och mindre förändringar. Centrala frågor för området rör organisation styrning och tillsyn av skolan, enskildas rättigheter och skyldigheter (såsom elever, vårdnadshavare, personal), liksom fristående skolors rättsliga ställning. Mot bakgrund av den samhälleliga utvecklingen med en ökad reglering av skolväsendet och det därigenom efterföljande behovet av forskning och kompetens inom området ”skoljuridik”, avser denna utlysning av doktorandtjänst inom utbildningsrätt forskningsprojekt som fokuserar på skolväsendet.

De projektförslag där utbildningsrätt med inriktning mot skolan utgör en väsentlig och integrerad del av forskningsämnet är relevanta inom ramen för denna utlysning. Då utbildningsrätt inte är ett eget forskarutbildningsämne vid fakulteten kommer doktoranden att antas i något av ämnena förvaltningsrätt, offentlig rätt eller konstitutionell rätt.

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid fakulteten som avser utbildning av studenter, deltagande i lärarlag samt administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20 procent av anställningen). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Bestämmelser för doktorander och om tillträde till utbildning på forskarnivå finns i 5 kap 1-7 §§ och 7 kap 34-41 §§ högskoleförordningen samt i den allmänna studieplanen för forskarutbildning vid Juridiska fakulteten i Uppsala.  

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att sökanden är behörig. Vid Juridiska fakulteten ska den sökande för att vara behörig antingen:

1) inom Sverige ha avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller genomgått juristlinjen, eller

2) inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som motsvarar vad personer som avlagt nämnda examina kan antas ha. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som erfordras för att med framgång tillgodogöra sig utbildningen i det särskilda forskarutbildningsämnet.

Sökande ska äga tillfredsställande kunskaper i svenska eller engelska språken.

De övergripande målen för utbildning på forskarnivå är att den nyutexaminerade doktorn ska ha goda förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv inom eller utom högskolan. Detta innebär bland annat fördjupade ämneskunskaper inom forskningsområdet, förmåga till självständigt och kritiskt tänkande, färdigheter i vetenskapliga metoder och arbetssätt, förmåga att identifiera intressanta och forskningsbara frågeställningar, pedagogiska färdigheter och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, förmåga att verka i ett internationellt sammanhang samt god förmåga att förstå och hantera forskningsetiska frågeställningar.

Tillsättningen sker utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Vid bedömningen är projektbeskrivningen samt det skrivna rättsvetenskapliga materialet viktigast. Häri inräknas skrivet material, publicerat eller opublicerat. Främst bedöms analysförmåga, förmåga att strukturera och bearbeta, självständighet och det tilltänkta forskningsprojektets nyhetsvärde. Förutom det skrivna materialet kan andra meriter få betydelse vid bedömningen av förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, såsom betyg från utbildningar och tjänstgöringar, avklarade kurser m.m. Vid prövningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen kan hänsyn även tas till dennes samarbetsförmåga i olika former, exempelvis i lärarlag. Vidare kan fakultetens behov av återväxt inom alla utbildningsämnen på forskarnivå komma att beaktas.

Ansökan lämnas elektroniskt, inklusive nedan angivna bilagor. 

Examensintyg (obligatorisk bilaga) samt andra intyg som åberopas.

CV på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga). 

Projektbeskrivning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga). Projektbeskrivningen bör ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, tidsplan för projektet samt reflektioner rörande rättsvetenskapligt värde och nyhetsvärde. Projektbeskrivningen ska omfatta högst 35 000 tecken inklusive blanksteg (ungefär tio A4-sidor).

Populärvetenskaplig projektsammanfattning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga) Projektsammanfattningen ska innehålla en kort populärvetenskaplig sammanfattning på svenska eller engelska om maximalt 2 000 tecken inklusive blanksteg.

Rättsvetenskapliga arbeten som åberopas (elektronisk kopia av böcker, artiklar, examensarbeten, manus, m.m.)

Ett yttrande från möjlig handledare alternativt ett rekommendationsbrev eller angivande av minst en referensperson (t ex universitetslärare eller arbetsgivare). För att kunna antas behöver den sökande ett yttrande från en professor eller en docent vid Juridiska fakulteten i Uppsala som förklarar sig villig att handleda det föreslagna projektet. Om ett yttrande inte bifogas ansökan kommer Juridiska institutionen, om möjligt, att inhämta ett sådant för prioriterade projekt. I fall där sökande ej bifogar yttrande kan rekommendationsbrev eller angivande av referensperson tillmätas särskild vikt. 

Ansökan om anställning som doktorand samt ansökan om antagning till forskarutbildning (obligatoriska bilagor) Inges på särskilda blanketter: Ansökan om anställning som doktorand och Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå.

Tillsättningen sker utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Observera att för alla redan antagna till utbildning på forskarnivå skall till ansökan bifogas Uppföljning av individuell studieplan.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av Juridiska fakultetens forskningsutskott efter beredning av en särskilt inrättad bedömningskommitté. Som ett led i antagningsförfarandet kan ett begränsat antal intervjuer komma att genomföras. Endast sökande med en potentiell handledare vid fakulteten senast vid tidpunkten för den personliga intervjun eller kort därefter kommer att kunna erbjudas anställning som doktorand. Prefekten fattar beslut om anställning. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. För undervisning inom ramen för anställningen medges förlängning.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering.

Tillträde: 1 september 2019 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader.

Anställningens omfattning: Heltid Upplysningar om anställningen lämnas av forskningsstudierektor Erik Svensson, e-post: research@jur.uu.se, tel: 018-471 26 01. 

Välkommen med din ansökan inklusive bilagor senast 1 mars 2019, UFV-PA 2018/4591.

Endast fullständiga ansökningar (inklusive bilagor) kommer att behandlas.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4591
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2018-12-21
Sista ansökningsdag 2019-03-01

Tillbaka till lediga jobb