Uppsala universitet, Juridiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Doktorand i rättshistoria

Tillträde 1 september 2019 eller enligt överenskommelse.

Inom den rättshistoriska forskningen vid juridiska fakulteten i Uppsala studeras förändringen av rättsliga normer, institutioner och synsätt relaterade till andra sociala, kulturella och ekonomiska faktorer. Under de senaste trettio åren har tyngdpunkten legat på tiden från 1850 och framåt. Rätten, den industriella revolutionen och välfärdsstatens framväxt är ett gemensamt paraply för mycket av den forskning som bedrivs.

Vi arbetar med olika samhällsfrågor i historisk och rättslig belysning som arbetsliv, välfärdsstaten, yttrandefrihet, konstitutionella frågor, förvaltningsrätt, immaterialrätt, internationella, organisationer, rätt och religion, rättsvetenskap, ungdomsbrottslighet och familjerätt. Vi utgår från olika teoretiska perspektiv för att belysa och förstå kontinuitet och förändring av rätt och rättssystem över tid. Rättens gränsöverskridande och internationella dimensioner uppmärksammas. Sveriges medlemskap i EU har internationaliserat den svenska rätten och här blir det viktigt med ett historiskt, komparativt och internationellt perspektiv. Samtidigt är kompetensen i svensk rättshistoria avgörande som bidrag till det komparativa och internationella perspektivet.

Vi arbetar ofta tvär- eller mångvetenskapligt och har nätverk inom andra discipliner som bland annat statsvetenskap, ekonomisk historia och sociologi och vi ingår i lokala, nationella och internationella nätverk. Samverkan med andra discipliner vid fakulteten är också ett självklart och viktigt inslag.

Projektet är inriktat på svensk rättshistoria.

Den doktorand som antas kommer att vara fullt finansierad genom stipendier från Institutet för rättshistorisk forskning (Olins), vilket även innefattar kompletterande finansiering som gör det möjligt att teckna försäkringar som ger ett skydd likvärdigt med en anställd doktorand. Finansieringen löper under en nettostudietid på 4 år, men efter överenskommelse kan tiden komma att utsträckas till 5 år genom att doktoranden genomför undervisning m.m. (högst 20 procent av studietiden). Doktoranden anställs i så fall vid den juridiska institutionen för den del av tjänsten som avser undervisning.

Bestämmelser för doktorander och om tillträde till utbildning på forskarnivå finns i 5 kap 1-7 §§ och 7 kap 34-41 §§ högskoleförordningen samt i den allmänna studieplanen för forskarutbildning vid Juridiska fakulteten i Uppsala.  

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att sökanden är behörig. Vid Juridiska fakulteten ska den sökande för att vara behörig antingen:

1) inom Sverige ha avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller genomgått juristlinjen, eller

2) inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som motsvarar vad personer som avlagt nämnda examina kan antas ha. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som erfordras för att med framgång tillgodogöra sig utbildningen i det särskilda forskarutbildningsämnet.

Sökande ska äga tillfredsställande kunskaper i svenska eller engelska språken.

De övergripande målen för utbildning på forskarnivå är att den nyutexaminerade doktorn ska ha goda förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv inom eller utom högskolan. Detta innebär bland annat fördjupade ämneskunskaper inom forskningsområdet, förmåga till självständigt och kritiskt tänkande, färdigheter i vetenskapliga metoder och arbetssätt, förmåga att identifiera intressanta och forskningsbara frågeställningar, pedagogiska färdigheter och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, förmåga att verka i ett internationellt sammanhang samt god förmåga att förstå och hantera forskningsetiska frågeställningar.

Tillsättningen sker utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Vid bedömningen är projektbeskrivningen samt det skrivna rättsvetenskapliga materialet viktigast. Häri inräknas skrivet material, publicerat eller opublicerat. Främst bedöms analysförmåga, förmåga att strukturera och bearbeta, självständighet och det tilltänkta forskningsprojektets nyhetsvärde. Förutom det skrivna materialet kan andra meriter få betydelse vid bedömningen av förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, såsom betyg från utbildningar och tjänstgöringar, avklarade kurser m.m. Vid prövningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen kan hänsyn även tas till dennes samarbetsförmåga i olika former, exempelvis i lärarlag. Ansökan lämnas elektroniskt, inklusive nedan angivna bilagor. 

Examensintyg (obligatorisk bilagasamt andra intyg som åberopas

CV på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga) Projektbeskrivning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga) Projektbeskrivningen bör ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, tidsplan för projektet samt reflektioner rörande rättsvetenskapligt värde och nyhetsvärde. Projektbeskrivningen ska omfatta högst 35 000 tecken inklusive blanksteg (ungefär tio A4-sidor).

Populärvetenskaplig projektsammanfattning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga) Projektsammanfattningen ska innehålla en kort populärvetenskaplig sammanfattning på svenska eller engelska om maximalt 2 000 tecken inklusive blanksteg.

Rättsvetenskapliga arbeten som åberopas (elektronisk kopia av böcker, artiklar, examensarbeten, manus, m.m.) Ett yttrande från möjlig handledare alternativt ett rekommendationsbrev eller angivande av minst en referensperson (t ex universitetslärare eller arbetsgivare)  För att kunna antas behöver den sökande ett yttrande från en professor eller en docent vid Juridiska fakulteten i Uppsala som förklarar sig villig att handleda det föreslagna projektet. Om ett yttrande inte bifogas ansökan kommer Juridiska institutionen, om möjligt, att inhämta ett sådant för prioriterade projekt. I fall där sökande ej bifogar yttrande kan rekommendationsbrev eller angivande av referensperson tillmätas särskild vikt. 

Ansökan om antagning till forskarutbildning (obligatorisk bilaga) Inges på särskild blankett: Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå

Tillsättningen sker utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Observera att för alla redan antagna till utbildning på forskarnivå skall till ansökan bifogas Uppföljning av individuell studieplan.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av Juridiska fakultetens forskningsutskott efter beredning av en särskilt inrättad bedömningskommitté. Som ett led i antagningsförfarandet kan ett begränsat antal intervjuer komma att genomföras. Endast sökande med en potentiell handledare vid fakulteten senast vid tidpunkten för den personliga intervjun eller kort därefter kommer att kunna erbjudas anställning som doktorand.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Ersättning: Stipendium motsvarande de lokala riktlinjer som finns fastställda för löneinplacering av doktorander.

Tillträde: 1 september 2019 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: Heltid

Upplysningar om projektet lämnas av forskningsstudierektor Erik Svensson, e-post: research@jur.uu.se, tel: 018-471 26 01. 

Välkommen med din ansökan inklusive bilagor senast 1 mars 2019, UFV-PA 2018/4592.

Endast fullständiga ansökningar (inklusive bilagor) kommer att behandlas.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Stipendium motsvarande de lokala riktlinjer som finns fastställda för löneinplacering av doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4592
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2018-12-21
Sista ansökningsdag 2019-03-01

Tillbaka till lediga jobb