Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) har ca 130 anställda och runt 200 registrerade doktorander av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Omsättningen är på 152 miljoner. IKV tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och närliggande ämnen som anestesiologi och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och andra institutioner vid UU samt med andra universitet i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattning vid Akademiska sjukhuset.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnesområdet kirurgi är brett och innefattar diagnostik av kirurgiska sjukdomar samt behandling inklusive kirurgiska åtgärder. Kirurgi är ett ämne som det undervisas intensivt i, både för sjuksköterske- och läkarstudenter, men även på andra kurser och utbildningar. Kirurgi är också ett brett forskningsämne som innefattar allt från studier av diagnostiska metoder, kirurgiska sjukdomars uppkomst och behandlingsalternativ samt mer teknisk utvecklingsforskning. Den kirurgiska utbildningen vid Uppsala Universitet har alltid stått sig stark, även för specialistutbildningar inom kirurgi. Den kirurgiska forskningen vid IKV är också stark och ligger i framkant såväl nationellt som internationellt. Anställda vid IKV förväntas ha en stark koppling till verksamhetsområdet kirurgi vid Akademiska sjukhuset, eftersom kliniskt arbete ofta ingår i anställningen. Den tilltänkta universitetslektorn i kirurgi kommer att få ta ansvar för kirurgisk utbildning och förväntas bedriva aktiv kirurgisk forskning.

IKV söker nu en universitetslektor i kirurgi, förenat med befattning som specialistläkare.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. En tredjedel av anställningen utgörs av kliniskt arbete vid verksamhetsområdet för Kirurgi på Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt Högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska.

Den sökande ska ha bevis om svensk specialistkompetens i kirurgi, eller senast ansökningsdagen ha ansökt hos Socialstyrelsen om bevis om svensk specialistkompetens i kirurgi. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit bevis om svensk specialistkompetens i kirurgi. Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, med särskild vikt vid pedagogisk skicklighet. Klinisk skicklighet är av betydelse för arbetet och kommer också att tillmätas stor vikt.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 8. Erfarenhet av pedagogisk utveckling och den pedagogiska idégrunden kommer ha stor betydelse.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även RB § 7.

Klinisk skicklighet inom ämnet kirurgi visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Se även Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) §§ 28-31 och RB §§ 9-10.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer finns på: Mål och regler för Uppsala universitet. 

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci återfinns på vetenskapsområdets hemsida.

Regler och riktlinjer för sammanställning av meriter vid rekrytering av lärare, fastställd av fakultetsnämnden för medicin och farmaci finns på vetenskapsområdets hemsida. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast, efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas

Anställningens omfattning: Heltid

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Per Hellman, per.hellman@surgsci.uu.se. För anställningsfrågor kontakta HR-generalist Higran Saghir, higran.saghir@surgsci.uu.se eller personalsamordnare Karin Johansson, karin.johansson@surgsci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 3 juli 2019, UFV-PA 2018/4149.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast/efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4149
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-05-29
Sista ansökningsdag 2019-07-03

Tillbaka till lediga jobb