Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning och utbildning inom olika teknikämnen. Det övergripande målet med vår forskning är att lösa tekniska problem för att möjliggöra en hållbar och bättre framtid. Verksamheten inbegriper forskningsområden som exempelvis mikro- och nanoteknologi, materialvetenskap samt energisystem. Institutionen har ca 360 medarbetare vid Ångströmlaboratoriet och Campus Gotland och omsätter ca 370 Mkr.

Beskrivning av ämnesområdet: Vår globaliserade värld står inför många utmaningar och en av dem är att minska den negativa effekten av mänskliga aktiviteter på planeten. Mänskliga aktiviteter leder ofta till utsläpp av skadliga ämnen, inklusive koldioxid från fossilt bränsle, och utsläpp av giftiga ämnen från industriella processer. Utveckling av ”ren teknologi” som syftar till att avlägsna sådana skadliga ämnen vid deras utsläppskällor är ett viktigt bidrag till att skapa en hållbar utveckling och olika processer har utvecklats för detta ändamål. Ämnesområdet omfattar studier och utveckling av funktionella porösa material som kan fungera som adsorbenter för växthusgaser och andra miljöföroreningar som tungmetaller och textilfärger. Kostnaden för sådana funktionella porösa material är avgörande och måste vara så låga som möjligt för att adsorbenterna skall kunna användas i stor skala. Lika viktigt är möjligheterna till att skala upp syntes och produktion av dessa. Mesoporösa oorganiska karbonater, särskilt amorfa magnesium- och kalciumkarbonater, är intressanta kandidatmaterial för ”ren teknologi”-tillämpningar. Möjligheten att utveckla andra nya porösa material baserat på mesoporösa oorganiska karbonater är också intressant för en rad andra tillämpningar.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet, samt att skriva forskningsansökningar inom området och hålla föreläsningar för såväl allmänheten som en vetenskapligt insatt publik.  Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. För anställningen specifika arbetsuppgifter kommer att innefatta utveckling av och undervisning i kurser relaterat till ämnesområde. Ett nytt mastersprogram inom avancerad materialteknologi planeras just nu inom institutionen för teknikvetenskaper och ämnesområdet ses som synnerligen viktigt för detta mastersprogram.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning är pedagogisk skicklighet ett behörighetskrav för anställning som biträdande universitetslektor. Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den högskolepedagogiska utbildningen kan genomföras under de första två anställningsåren.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.  Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom forskningsområdet ”utveckling av oorganiska och porösa karbonatmaterial som adsorbenter för cleantech och andra tillämpningar”. Dokumenterad förmåga att leda tvärvetenskapliga projekt i samarbete med flera forskargrupper är starkt meriterande. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.   

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning fyra år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Maria Strömme, tel 018-471 7231, e-post maria.stromme@angstrom.uu.se

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och  fakultetens riktlinjer för anställning.

Välkommen med din ansökan senast den 9 december 2018, UFV-PA 2018/3712.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3712
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-11-23
Sista ansökningsdag 2018-12-09

Tillbaka till lediga jobb