Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för Kirurgiska vetenskaper (IKV) har ca 120 anställda och drygt 200 registrerade doktorander av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Omsättningen är på 135 miljoner. IKV tillhör det Medicinska och Farmaceutiska vetenskapsområdet och bedriver undervisning på grund, avancerad och forskarnivå samt forskning. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper inom institutionen. Mycket forskning sker i samarbete mellan olika forskargrupper vid Uppsala universitet och med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens medarbetare har anställningar som är förenade med befattning vid Akademiska sjukhuset.

Vi söker en professor i vårdvetenskap förenad med befattning som specialistsjuksköterska vid Akademiska sjukhuset. Den omvårdnadsforskning som bedrivs vid institutionen bedrivs i huvudsak i en högteknologisk miljö. Med högteknologisk miljö avser vi enheter som t.ex. intensivvårdsavdelningar och inriktningar som anestesisjukvård, intensivvård eller operationssjukvård.

Arbetsuppgifter: Det övergripande syftet med rekryteringen är att strategiskt verka för att stärka forskningen inom omvårdnad i en högteknologisk miljö på institutionen. Omvårdnad i högteknologisk miljö är ett område som täcker in såväl teoretisk som tillämpad forskning. Forskningen kan handla om teorier, omvårdnadsåtgärder, omvårdnadsprocesser, organisation, teknik, terapimetoder, patientperspektiv, miljö, patientsäkerhet och arbetsmiljöfrågor inom kontexten högteknologisk miljö. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt samt att föra ut forskningsresultat till det omgivande samhället. I arbetsuppgifterna ingår att driva ett strategiskt arbete mellan forskning, klinik och utbildning i samverkan med kliniken. En tredjedel av anställningen består av kliniskt arbete som specialistsjuksköterska på Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället kommer att bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. 

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO § 23). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

För behörighet till denna anställning krävs utbildning som specialistsjuksköterska inom något av följande områden: anestesisjukvård, intensivvård eller operationssjukvård.

För behörighet till denna anställning krävs svensk sjuksköterskelegitimation. Den sökande ska, om denne inte innehar svensk sjuksköterskelegitimation, ha lämnat in ansökan om svensk sjuksköterskelegitimation till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella anställningen.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder: Vid bedömning av flera behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Klinisk skicklighet är också betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. 

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även § 3 i Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).  

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 4. 

Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård. 

När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se även RB § 5. 

Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 5. 

Enligt RB § 6 gäller: Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse.

Jämställdhetsaspekten kommer att tillämpas om två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter efter en kvalitativ helhetsbedömning.

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet. 

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om befattningen lämnas av dekanus professor Eva Tiensuu Janson, tel. 018-611 42 89, e-post eva.tiensuu_janson@medsci.uu.se eller prefekten Per Hellman e-post: Per.Hellman@surgsci.uu.se
August Aronsson, fakultetshandläggare, tel. 0184715793

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: Mål och regler för Uppsala universitet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns på vetenskapsområdets hemsida.

Regler och riktlinjer för sammanställning av meriter vid rekrytering av lärare, fastställd av områdesnämnden för medicin och farmaci finns på vetenskapsområdets hemsida.

Välkommen med din ansökan senast den 21 januari 2019, UFV-PA 2018/1178

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1178
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-12-11
Sista ansökningsdag 2019-01-21

Tillbaka till lediga jobb