Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Forskargruppen Child Health and Parenting (CHAP), Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, Sverige, söker en forskare inom området interventioner för barn och ungas psykiska hälsa för arbete med utökade hembesöksprogram och mobilapplikationer för psykisk (o)hälsa. Positionen ger möjlighet till utveckling i en stödjande, tvärvetenskaplig miljö och är ett utmärkt tillfälle att vidareutveckla forskningsfärdigheter och förbereda sig för en karriär inom akademi, myndighet eller klinisk forskning.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

 

Beskrivning av projekten

1. Forskargruppen CHAP ansvarar på uppdrag av Socialstyrelsen för utvärderingen av ett utökat hembesöksprogram enligt Rinkebymodellen. En av utvärderingens delstudier är en fördjupad analys av modellens verkningsmekanism på föräldra-barn relationen och hemmiljön. Datainsamling pågår och innefattar enkäter, observationer från personal och videofilmer för observation och kodning av föräldra-barn interaktionen.

2.Under de senaste två åren har forskare vid CHAP utformat och utvecklat en självhjälpsapp för unga människor med traumatiska erfarenheter, som bygger på den manualbaserade interventionen "Teaching Recovery Techniques" (TRT). Nästa fas i arbetet är att testa genomförbarheten, acceptansen och användbarheten av den nyutvecklade TRT-appen och tillhandahålla pilotdata om potentiella resultat när den används som en fristående intervention på skolungdomar.  Med tanke på ökningen av vapenbrott i Sverige och att offren för skjutningar i Sverige är betydligt yngre än i andra länder, kommer skolor i områden med hög andel skjutvapenrelaterade brott att engageras i studien.

3. Det pågår även ett annat forskningsprojekt för blivande föräldrar där en app utvecklas för att främja psykisk hälsa och medveten närvaro samt ’fetal awareness’. Även här finns behov av att bidra med kompetens kring innehåll och utvärdering.

Arbetsuppgifter
I analysen av föräldra-barn interaktion handlar arbetsuppgifterna om att genomgå fortbildning i NCAST Parent Child Interaction kodningsförfarandet och sedan koda filmade interaktioner och analysera dessa. Vidare finns det insamlade föräldraenkäter från barnets olika åldrar samt personalens skattningar av hemmiljön. Tyngdpunkten ligger således på kvantitativ analys både av den filmade interaktionen enkätsvaren (standardiserade frågeformulär). Vidare rapportskrivning på svenska till uppdragsgivaren och författande av vetenskaplig artiklar. Det finns även behov av en översiktsartikel av både vetenskaplig och grå litteratur inom fältet utökade hembesöksprogram i nordisk kontext.

För TRT-app-projektet kommer en blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder att användas. Dessa kommer att omfatta standardiserade mått på posttraumatisk stress, mått på appanvändning och semistrukturerade intervjuer med deltagarna i studien. Forskaren kommer att ansvara för datainsamling, analys och rapportskrivning.

I det andra app-projektet handlar det främst om att delta i vetenskapliga diskussioner.

Kvalifikationskrav

Psykologexamen med eller utan svensk legitimation och doktorsexamen inom relevant disciplin, så som global hälsa, folkhälsa, psykologi, beteendevetenskap eller sociologi. Språkkraven omfattar svenska, eftersom en del av det material som ska analyseras för studien om hembesök är på svenska. Datainsamling, analys och rapporter till uppdraggivaren kommer också att ske på svenska för båda projekten. Engelska är också ett absolut krav, eftersom forskargruppens och projektgruppens språk är engelska och vi publicerar internationellt. På samma sätt är tidigare vetenskaplig publicering i fackgranskade tidskrifter ett krav. Intygad kompetens (kurser och publikationer) inom kvantitativ metodik är också ett absolut krav. Du måste ha god social kompetens eftersom projektet kräver regelbunden interaktion med teamet, uppdragsgivarna och skolpersonal/ungdomar.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Tidigare erfarenheter av att bedöma föräldra-barn interaktion, kvalitativa intervjuer, och arbete med ungdomar (13-20 år).

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 16 månader. Omfattningen är heltid/100 %. Tillträde 16 Augusti eller enligt överenskommelse om man önskar kombinera med visst kliniskt arbete.

Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Proffessor Anna Sarkadi; tel 018-471 6572 email:  anna.sarkadi@pubcare.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 21 Juni 2023, UFV-PA 2023/2108

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2108
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-24
Sista ansökningsdag 2023-06-21

Tillbaka till lediga jobb