Uppsala universitet,, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som universitetslektor
vid Teologiska institutionen. Anställningen, är ett vikariat som omfattar 100 %, är från och med 1 juli 2023 -30 juni 2024.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. I anställningen ingår främst undervisning på kurser i islamisk teologi och filosofi. Vidare ingår undervisning på kurser i kristen teologi. Även undervisning på andra, ämnesövergripande kurser kan förkomma. Undervisning på svenska såväl som engelska ingår i arbetsuppgifterna. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleför­ordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som ska anställas som universitetslektor ska enligt anställnings­ordningen ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Förmåga att kunna undervisa på såväl svenska som engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid att den sökande har forskningsmeriter inom islamisk teologi och rättsvetenskap med inriktning mot klassiska och moderna tolkningstraditioner samt islamisk historia.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Erfarenhet av undervisning på den typ av kurser som Teologiska institutionen bedriver i islamisk teologi och filosofi är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t.ex. medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.

Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande:
Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • En sammanställning av vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV). Denna ska vara styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. Dokumentationen av de pedagogiska och administrativa meriterna skall innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
  • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
  • De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
  • Institutionen kan komma att använda sig av intervjuer och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t.ex. samarbets- och ledningsförmåga.

Upplysningar om anställningen lämnas av Anders Sjöborg, prefekt vid Teologiska institutionen (anders.sjoborg@teol.uu.se).

Fackliga företrädare är SACO-rådet, saco@uadm.uu.se, TCO/ST, tco@fackorg.uu.se, SEKO, seko@uadm.uu.se

Välkommen med din ansökan i VARBI senast 2023-05-31 märkt UFV-PA 2023/1890.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
http://regler.uu.se/digitalAssets/92/92570_3anstallningsordning_for_uu.pdf

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1890
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-09
Sista ansökningsdag 2023-05-31

Tillbaka till lediga jobb