202100-2932

Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution som kännetecknas av flera ämnesövergripande samarbeten. Vid institutionen sker undervisning och forskning i ämnena arkeologi, osteologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi och global miljöhistoria, dessutom är institutionen värd för Swedigarch, den nationella forskningsinfrastrukturen för digital arkeologi. Institutionen har sin verksamhet förlagd både till Uppsala och till Visby (Campus Gotland). Eftersom utbildningen inom kandidatprogrammen för arkeologi och antik historia omfattar båda campusmiljöerna sker delar av undervisningen genom videolänk. Vi söker en vikarierande universitetslektor i antikens kultur och samhällsliv i Uppsala.

Läs mer om institutionen här: Start - Institutionen för arkeologi och antik historia - Uppsala universitet (uu.se)

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Inom ämnet antikens kultur och samhällsliv ryms undervisning inom hela antikfältet, från egeisk förhistoria till senantiken, baserat på en integrering av arkeologiskt såväl som historiskt källmaterial. Forskningsmässigt ligger tyngdpunkterna för närvarande inom egeisk förhistoria, i synnerhet keramik, landskap och miljö, grekisk religion, ritualbruk och helgedomar, samt romersk social- och mentalitetshistoria. Ämnet är intresserat av en bred bas inom forskningen som inkluderar den grekiska såväl som den romerska kultursfären.

Arbetsuppgifter
Undervisning, forskning och administration. Till undervisningen räknas kursansvar, kursadministration, examination och handledning. Innehavaren förväntas kunna undervisa på grund- och avancerad nivå inom hela det fält som ämnet Antikens kultur och samhällsliv omfattar. Handledning vid uppsatsskrivande och undervisning på de ämnesövergripande, tematiska kurserna på grundåret på kandidatprogrammet arkeologi och antik historia ingår också i tjänsten. Den egna forskningen syftar till att stärka och utveckla institutionens forskningsprofil inom antiken i samarbete med institutionens övriga ämnen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i antikens kultur och samhällsliv eller motsvarande vetenskaplig kompetens och visat pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska. Dessutom gäller som ett allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såsom flexibilitet, ansvarstagande, förmåga att leda kurser.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet samt ledningsskicklighet och administrativ skicklighet. Den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten kommer att tillmätas lika stor vikt.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid bred ämneskunskap och erfarenhet av distansundervisning, samt de ovan specificerade ämnesområdena och kurserna som anställningen i första hand gäller.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom antikens kultur och samhällsliv, samt de ovan specificerade ämnesområdena och kurserna som anställningen i första hand gäller.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå samt förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning att tillmätas betydelse. Visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället kommer att tillmätas betydelse.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet, ledningsskicklighet och samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Arbetsprov kan komma att tillämpas.

Ansökningsförfarande
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV) Redovisning av vetenskapliga meriter Publikationsförteckning Redovisning av pedagogiska meriter Redovisning av övriga meriter Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (högst fem) Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering Betyg, intyg och andra relevanta handlingar Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner (högst två)

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

För ytterligare information se Uppsala universitetets anställningsordning och historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer:

Uppsala universitetets anställningsordning

Historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer

Om anställningen 
Anställningen är ett vikariat på 6 månader, med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 50% av heltid. Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Karl-Johan Lindholm +46(0)70 167 96 09, karl-johan.lindholm@arkeologi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2023, UFV-PA 2023/1675

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1675
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-04
Sista ansökningsdag 2023-06-01

Tillbaka till lediga jobb