Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär arbetsplats. Våra nuvarande forskningsområden innefattar biologiska läkemedel, farmakodynamik, farmakoepidemiologi och –ekonomi, farmakokinetik, farmakometri, farmaci och nanoteknologi, läkemedelsformulering, läkemedelsadministrering, molekylär farmaci och samhällsfarmaci. Genom att utlysa en anställning som professor i klinisk farmaci kommer forskningen och utvecklingen av området att stimuleras och utbildningen av framtida farmaceuter i Sverige att förnyas.

Beskrivning av ämnesområdet

Klinisk farmaci är ur ett internationellt perspektiv ett kärnämne inom farmaceutisk vetenskap och farmaceutisk omsorg, med verksamhetsnära koppling. Det är ett centralt område för individanpassad läkemedelsbehandling. Klinisk farmaci innefattar ett brett synsätt på läkemedelsanvändning och fokuserar på hur läkemedel brukas och hanteras av patienter och inom vården. Exempel på forskningsområden inkluderar farmakoterapi, personcentrerad läkemedelsanvändning, dosering och optimering, patientsäkerhet, rationell läkemedelsanvändning och farmaceuters roll inom hälso- och sjukvård.

Arbetsuppgifter

Forskning och undervisning inom området klinisk farmaci, samt farmakoterapi. Undervisning inkluderar handledning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Den som anställs förväntas utveckla och leda ett internationellt ledande forskningsprogram i klinisk farmaci. Personen förväntas också bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning i ämnet i samverkan med forskare och lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci. I arbetsuppgifterna ingår administration och ledningsuppgifter på institutionen och i andra delar av vetenskapsområdet. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet 4 kap 3 § Högskoleförordningen). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. (Se AO 31 §).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning i enlighet med 22 § AO. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller på engelska. Se 6 § AO.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas i första hand vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand vid pedagogisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer dock att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mer skicklig sökande kan rangordnas före den senare.

Särskild vikt kommer att fästas vid forsknings- och undervisningsmeriter inom fältet klinisk farmaci, samt praktisk yrkeserfarenhet av ämnet (som definierat ovan). Även grundläggande utbildning i farmaci utgör en merit och kommer tillmätas särskild vikt. Särskild vikt kommer även att fästas vid erfarenhet av att leda och delta i nationella och internationella samarbetsprojekt, däribland multidisciplinära projekt och forskningssamarbeten med vårdgivare.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse. (AO 20 §). Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB § 3).

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 4.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. (4 § AO).

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet

Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se även RB § 5.

Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 5

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se även RB § 6.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Vid bedömningen av inskickade ansökningar kan internationella sakkunniga komma att anlitas. I denna händelse kan ansökningshandlingar skrivna på svenska behöva skickas till en av universitetet anlitad översättare.

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar

Anställningsordning för Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: stf prefekten Björn Wettermark (bjorn.wettermark@farmaci.uu.se, 018-471 47 70), eller dekanus Mathias Hallberg (mathias.hallberg@farmbio.uu.se, 018-471 41 41)

Välkommen med din ansökan senast den 26 Juni, UFV-PA 2022/4078.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4078
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-04-19
Sista ansökningsdag 2023-06-26

Tillbaka till lediga jobb