Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Omsättningen är på 152 miljoner. IKV tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och närliggande ämnen som anestesiologi och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och andra institutioner vid UU samt med andra universitet i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattning vid Akademiska sjukhuset.

Ämnesområdet öron-, näs- och halssjukdomar (ÖNH) är brett och innefattar diagnostik och behandling av sjukdomar inom öron-, näs och halsområdet. Inom slutenvården vid ett universitetssjukhus är ÖNH starkt inriktad mot operativ behandling av nämnda tillstånd. ÖNH är ett ämne som det undervisas intensivt i, både för läkar-, tandläkar-, sjuksköterske- och logopedstudenter men även på andra kurser och utbildningar. ÖNH är också ett brett forskningsämne som metodologiskt innefattar experimentella, translationella, observationella och kliniskt-experimentella ansatser, och alla dessa finns representerade inom enheten.

Forskningen inom ÖNH vid IKV har en lång tradition och ligger i framkant såväl nationellt som internationellt. IKV söker nu en universitetslektor i ÖNH, förenad med befattning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Forskning, undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. En tredjedel av anställningen utgörs av kliniskt arbete vid verksamhetsområdet för Öron-, näs- och halssjukdomar vid Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen (4 kap 4 § högskoleförordningen). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Se 22 och 35 §§ AO.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Se 6 § AO.

För behörighet till denna tjänst krävs läkarexamen samt specialistkompetens i öron-, näs- och halssjukdomar. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens i öron-, näs- och halssjukdomar, ha lämnat in ansökan om sådant till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella ansökningen. Den sökande måste dock ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i öron-, näs- och halssjukdomar senast då beslut om anställning fattas. Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Klinisk skicklighet är av betydelse för arbetet och kommer också att tillmätas vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 21 § AO §. Se även 7 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion avseende högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se 22 § AO. Se även 8 § RB.

Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård. Se 23 § AO. 

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. 

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se 28 § AO. Se även 9 § RB.

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se 10 § RB.

När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Se 4 § AO.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Under bedömningsprocessen kan internationella sakkunniga komma att anlitas – svenskspråkiga ansökningar kan då komma att behöva skickas på översättning.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dekanus Karin Forsberg Nilsson (karin.nilsson@igp.uu.se) eller prefekten Liisa Byberg (liisa.byberg@surgsci.uu.se).

Välkommen med din ansökan, senast den 30 januari 2023, UFV-PA 2022/4396.

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4396
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-12-12
Sista ansökningsdag 2023-01-30

Tillbaka till lediga jobb