Uppsala universitet, institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Beskrivning av ämnesområdet: Inom jonfysikverksamheten vid institutionen bedrivs grundläggande och tillämpad forskning om snabba joners (keV till MeV/amu) växelverkan med främst fasta material. Både grundforskning och utveckling av olika jonbaserade analysmetoder intar en central del med tillämpningar bl.a. inom tunnfilmsteknologi, medicin, arkeologi, geologi och fusion. Den förväntade forskningen kommer att utföras vid befintliga jonacceleratorer, en 5 MV tandemaccelerator, en 200 kV tandemaccelerator, en 350 kV högströmsjonimplanter och ett system för lågenergijonspridning.

Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning är pedagogisk skicklighet ett behörighetskrav för anställning som biträdande universitetslektor. Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den högskolepedagogiska utbildningen kan genomföras under de första två anställningsåren.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt. Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom grundforskning såväl som inom tillämpningar av jonstrålebaserad fysik. Av särskilt intresse är dokumenterad experimentell erfarenhet inom grundläggande studier av växelverkan emellan joner och material, och inom metodutveckling för jonstrålebaserad materialanalys och materialmodifiering inom energiområdet keV till MeV/amu. Erfarenhet av och intresse inom klassisk jonstråleanalys och mer specifikt också för joner med energier < 1 MeV efterfrågas hos den sökande. Dokumenterad forskningsaktivitet vid gränssnittet av materialforskning och jonfysik är av stor relevans för anställningen. Erfarenhet inom utveckling och konstruktion av avancerat vetenskaplig utrustning är meriterande likaså och inom utveckling av metoder för avancerat dataanalys. Väldokumenterad erfarenhet inom grundforskning för lågenergetiska joner är meriterande.</span><span> </span></p><p><span>Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning samt förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. </span><span> </span></p><p><span><b>Administrativ skicklighet: </b>Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap. Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.</span><span> </span></p><p><span><b>Ledningsskicklighet</b>: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.</span><span> </span></p><p><b>Samverkansskicklighet</b>: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.<b><span> </span></b></p><p><span><b>Övrig skicklighet</b>: Teknisk erfarenhet med jonacceleratorer och relaterad utrustning med hänsyn till underhåll och utveckling är betydelsefull för anställningen och anses som meriterande.</span><span> </span></p><p>Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. </p><p><span>Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.</span><span> </span></p><p><span>Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.</span></p><p>Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.</p><p><b>Lön</b>: Individuell lönesättning tillämpas.</p><p><b>Tillträde:</b> Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.</p><p><b>Anställningsform:</b> Tidsbegränsad anställning sex år.</p><p><b>Anställningens omfattning:</b> 100 %</p><p><b>Upplysningar</b> <strong>om anställningen lämnas av: </strong>Daniel Primetzhofer, e-post <a href="mailto:daniel.primetzhofer@physics.uu.se" target="_blank" rel="noopener">daniel.primetzhofer@physics.uu.se</a><strong><br /></strong></p><p><span>För ytterligare information:</span></p><p><a href="https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570" target="_blank" rel="noopener">Uppsala universitetets anställningsordning</a></p><p><a href="https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462">Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten</a></p><p><strong>Välkommen med din ansökan senast den 20 april</strong><strong> 2020, UFV-PA </strong><strong>2019/4107</strong>.</p>

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4107
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-10
Sista ansökningsdag 2020-04-20

Inapoi la locuri de munca vacante