Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Läkemedelssäkerhet och toxikologi

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld. Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se.

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnet toxikologi är högaktuellt då mängden kemikalier och andra kemiska substanser som vi exponeras för ständigt ökar. Toxikologin har betydelse i många delar av samhället, exempelvis inom sektorer som hanterar miljö- och arbetsmiljörelaterade hälsorisker och negativa hälsoeffekter på grund av tillsatser i livsmedel och läkemedelsrelaterade biverkningar. Idag utsätts vi även för fler och fler kombinationer av kemiska ämnen och detta område är därför ett växande fält inom ämnet toxikologin. Ämnet toxikologi har en stark tradition vid Uppsala universitet och närheten till myndigheter som livsmedelsverket och läkemedelsverket förankrar ämnet utanför Uppsala universitet. För vetenskapsområdet medicin och farmaci är det framförallt läkemedelstoxikologi som är huvudfokus. Detta för att säkerställa att läkemedel är så säkra som möjligt. Experimentella modellsystem är speciellt viktiga för att kunna förutse negativa effekter av läkemedelsanvändning och för att studera verkningsmekanismerna bakom uppkomsten av olika typer av läkemedelsbiverkningar.

Arbetsuppgifter
Den som anställs förväntas leda och utveckla forskning och utbildning i ämnet toxikologi. I detta ingår att leda personal och verksamhet. Undervisning ingår på grundläggande nivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. I anställningen ingår att leda en aktiv forskargrupp med fokus på experimentell toxikologi. Uppdrag av administrativ art inklusive ledningsuppdrag på institutionen eller fakulteten kan förekomma. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller hög kvalitet. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. (31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning i enlighet med 22 § AO. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. (32 § AO)

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. En sammanvägd bedömning kommer dock att ske så att en sökande som har ett betydande försteg i pedagogisk skicklighet kan komma att rangordnas före en sökande som har ett visst försteg i vetenskaplig skicklighet. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom experimentell toxikologi, särskilt arbete med toxikologiska modellsystem baserade på exempelvis cellinjer eller djurexperimentella modeller, med farmaceutiskt fokus.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse. (20 § AO) Se även 3 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. (22 § AO) Se även 4 § RB.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. (28 § AO) Se även 5 § RB.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. (30 § AO) Se även 5 § RB.

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. (6 § RB)

Vid en samlad bedömning av de sökandes meriter ska föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet. (94 § AO)

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. (4 § AO)

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). (95 § AO)

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Vid bedömningen av inskickade ansökningar kan internationella sakkunniga komma att anlitas. I denna händelse kan ansökningshandlingar skrivna på svenska behöva skickas till en av universitetet anlitad översättare.

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar

Anställningsordning för Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: dekanus Mathias Hallberg, 018-471 41 41, mathias.
hallberg@uu.se eller prefekten Ola Söderberg, 018-471 4529, ola.soderberg@uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2024, UFV-PA 2024/961.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/961
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-05-13
Sista ansökningsdag 2024-06-17

Tillbaka till lediga jobb