Uppsala Universitet, Institutionen för nordiska språk

Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket utifrån skilda infallsvinklar men också om de nordiska grannspråken. Institutionen har verksamhet både i Uppsala och på Campus Gotland. En viktig del i institutionens uppdrag är utbildning av blivande lärare i svenska och svenska som andraspråk. Till institutionen hör även Språkverkstaden som erbjuder handledning i muntlig och skriftlig framställning på både svenska och engelska samt stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter för att utveckla studenters och doktoranders kommunikativa kompetenser. För mer information se institutionen för nordiska språk https://www.nordiska.uu.se/

Vi söker nu en visstidsanställd universitetslektor i svenska som andraspråk med ämnesdidaktisk kompetens.

Arbetsuppgifter
Undervisning, handledning och examination samt forskning och administration. I anställningen ingår undervisning på fristående kurser och program inom huvudområdena svenska som andraspråk och svenska. Anställningen omfattar i första hand undervisning på kurser inom svenska som andraspråk på grundnivå och avancerad nivå, särskilt kurser i svenska som andraspråk inom lärarutbildningarna, inklusive ämnesdidaktik, men också undervisning på andra typer av kurser kan bli aktuellt. Både campus- och distansundervisning förekommer.

I arbetsuppgifterna ingår vidare kursutveckling, företrädesvis inom institutionens del i lärarutbildningarna. Därtill kan handledning i muntlig och skriftlig framställning inom ramen för Språkverkstadens verksamhet förekomma. Institutionen erbjuder möjligheter till forskning och kompetensutveckling inom ramen för anställningen och innehavaren av lektoratet förväntas delta aktivt i institutionens forsknings- och seminarieverksamhet. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i något av ämnena svenska, svenska som andraspråk eller nordiska språk, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens och visat pedagogisk skicklighet. Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska, danska eller norska. Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen de olika bedömningsgrunderna.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom svenska som andraspråk. 

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenheter av akademisk undervisning av relevans för anställningen. I övrigt är bred undervisningserfarenhet inom ämnena svenska som andraspråk och svenska språket meriterande. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Övrig skicklighet
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande betraktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

För ytterligare information se Uppsala universitets anställningsordning
https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

och Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer .

https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=703470

Ansökningsförfarande
Samtliga meriter bör vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Meriter erhållna efter sista ansökningsdag kan inte åberopas. Ansökan bör vara skriven på svenska eller engelska och inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem Varbi och innefatta följande:

 • Personligt brev
 • CV (kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet)
 • Redovisning av vetenskapliga meriter, inklusive en reflekterande redovisning om framtida forskningsplaner
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av administrativa meriter, ledningsmeriter och samverkansmeriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas
 • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
 • Sökgruppen kan använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenser. Sökande måste därför vid förfrågan vara beredd på att lämna in en förteckning över referenser (högst tre) som kan belysa sökandens yrkeskompetens och personliga egenskaper som har betydelse för tjänsten, såsom ledaregenskaper och samarbetsförmåga. 

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med diarienummer UFV-PA 2024/1536.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse, som längst t.o.m. 2025-07-31. Omfattningen är heltid. Individuell lönesättning tillämpas. Placeringsort: Uppsala. Den som anställs förväntas ha sin huvudsakliga anställning förlagd till institutionen i Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Marco Bianchi, 018-471 1083, marco.bianchi@nordiska.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 27 maj 2024, UFV-PA 2024/1536.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1536
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-10
Sista ansökningsdag 2024-05-27

Tillbaka till lediga jobb