Uppsala universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomisk-historiska institutionen bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Vid institutionen verkar cirka 40 lärare och forskare samt ett 15-tal doktorander. Utbildningen på forskarnivå är knuten till Nationella forskarskolan i ekonomisk historia.

Arbetsuppgifter och projektbeskrivningar
Ekonomisk-historiska institutionen utlyser tre doktorandplatser med tillträde den 1 september 2024. Samtliga tre platser ingår i specifika forskningsprojekt.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid, motsvarande 240 högskolepoäng varav doktorsavhandlingen utgör 165 högskolepoäng och kurser 75 högskolepoäng. Utbildningen finansieras genom en kombination av stipendiemedel under år 1-3 följt av doktorandanställning under år 4 (projekt 1 och 2) alternativ doktorandanställning år 1-4 (projekt 3).

Nedanstående projekt söker en doktorand vardera:

Projekt 1: Bankkriser och krishantering i teori och praktik
Vad driver bankkriser och vad kan vi göra åt dessa? Nästan all forskning om detta görs på nationell nivå men för att bättre förstå kriser och krishantering behövs forskning på banknivå som kan undersöka varför vissa banker klarar kriser och andra inte, och hur individuella banker svarar på olika insatser för att förhindra bankkriser och varför. I projektet ingår att färdigställa en kvantitativ paneldatabas för samtliga affärsbanker den aktuella perioden. Denna kan kombineras med kvalitativa data från Bankinspektionens arkiv, tidningar, riksdagstryck, och andra statliga institutioner (som Riksbanken och Riksgäldskontoret) för att bättre förstå kriser och krishantering. Dessa kvalitativa data digitaliseras, gör maskinläsningsbara och behandlas med moderna tekniker för bearbetning av kvalitativa data.

Projektspecifika kvalifikationskrav: Relevant bakgrund är examen i ekonomisk historia, datavetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi, historia, statsvetenskap, sociologi (eller liknande). Dokumenterade kunskaper inom digital humaniora och samhällsvetenskap, datavetenskap och ekonometri/statistik är meriterande.

Frågor om projektet besvaras av projektledare Anders Ögren, anders.ogren@ekhist.uu.se.

Projekt 2: Immateriella tillgångar och investeringsjuridikens alkemi
Immateriella och finansiella tillgångar är idag mer betydelsefulla än mark som källa till rikedom. Samtidigt har upprättandet av avtal kring investeringar exploderat under senare år. Mer än 3000 fördrag väver samman de flesta av världens länder i ett komplext nät av skyldigheter. Dessa två fenomen hänger ihop, men dess kopplingar är underbeforskade. Genom att studera ett antal internationella skiljedomsprocesser och koppla dessa till ett multidisciplinärt historiskt perspektiv avser projektet analysera hur investeringsjuridiken möjliggjort den ökade betydelsen av immateriella tillgångar, särskilt intellektuellt kapital, som källa till rikedom.

Projektspecifika kvalifikationskrav: Relevant bakgrund är examen i ekonomisk historia, politisk ekonomi eller kritiska juridiska studier.

Arbetsspråket i projektet är engelska. Kompletterande färdigheter i andra språk, såsom spanska, franska eller arabiska, är meriterande.

Frågor om projektet besvaras av projektledare Valbona Muzaka, valbona.muzaka@ekhist.uu.se.

Projekt 3: Effekten av rumsliga uppväxtvillkor på individers framtida utfall – kunskap från svenska städer under 140 år

Hur påverkas människor av sin uppväxtmiljö när det kommer till framtida arbetsmarknads- och utbildningsutfall? Trots många studier på moderna data så vet vi lite relativt lite om detta på grund av tre anledningar. För det första gör den korta tidshorisonten i tidigare studier att det inte varit möjligt att utvärdera effekter på lång sikt och över flera generationer. För det andra ger senare tid inte tillräckligt mycket variation i graden av social segregation och i kompositionen av olika bostadsområden. För det tredje finns sällan den geografiska detaljnivå som krävs för att mer precist identifiera effekten av individers uppväxtmiljö.

I det här projektet använder vi geokodad data över alla individer i ett stort antal svenska städer under perioden från 1880 till 2020 för att studera dessa frågor. Geokodningen av data från folkräkningar för perioden före 1990 genomförs av projektet och är ett pågående arbete.

I doktorandprojektet ingår att studera segregationens utveckling över tid och hur olika rumsliga uppväxtvillkor har påverkat individers arbetsmarknads- och utbildningsutfall på lång sikt och över flera generationer. Ett särskilt fokus ligger vid att utforska effekten av efterkrigstidens bostadspolitik med rivningar av äldre bostadsområden och utbygganden av miljonprogrammet. Doktoranden förväntas också delta i arbetet med geokodningen och konstruktionen av databasen.

Doktoranden kommer vara placerad vid Ekonomisk-historiska institutionen men även vara affilierad med Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet.

Projektspecifika kvalifikationskrav: Relevant bakgrund är examen i ekonomisk historia, nationalekonomi, sociologi och geografi (eller liknande). Erfarenhet från arbete med ekonometriska metoder, geografiska informationssystem (GIS), modern och historisk mikrodata, arbetsmarknadsekonomi och intergenerationell rörlighet är meriterande.

Frågor om projektet besvaras av projektledare Jakob Molinder, jakob.molinder@ekhist.uu.se.


Val av projekt
Obs! För att din ansökan ska bli komplett, behöver du specificera vilket eller vilka projekt du är intresserad av i din ansökan.

 

Kvalifikationskrav

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Behörigheten ska vara uppfylld före antagning till utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia har den som:

 • har studerat 90 högskolepoäng ekonomisk historia, eller
 • på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

För tjänsten krävs goda språkkunskaper i engelska, i både tal och skrift. Sökande som inte talar och skriver svenska förväntas lära sig det under tiden som doktorand. För vissa specifika projekt kan goda kunskaper i svenska vara ett krav redan vid tillträdet. Utbildningen ges huvudsakligen på plats vid institutionen, varför antagna doktorander förväntas förlägga sin arbetstid vid institutionen och aktivt bidra till forskningsmiljön.

Ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska, registreras i Uppsala universitets ansökningssystem Varbi och innehålla:

 • ifylld ansökningsformulär i Varbi
 • CV (meritförteckning)
 • en allmän beskrivning (högst 1 sida) om varför du söker till utbildningen.
 • en särskild motivering (högst 3 sidor) som anger vilket eller vilka av forskningsprojekten du är intresserad av, hur du vill bedriva avhandlingsarbetet och vad som gör dig särskilt lämplig för det aktuella forskningsprojektet
 • registerutdrag alternativt kopia på intyg/examensbevis som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten
 • ett exemplar av dina självständiga arbeten (uppsatser) som du författat inom ramen för din utbildning, såsom C- eller D-uppsats på grundnivå samt/eller masteruppsats(-er) på avancerad nivå eller motsvarande
 • kontaktuppgifter till två referenspersoner, i första hand dina lärare och/eller handledare inom utbildningen på grund- och/eller avancerad nivå
 • deklaration om språkkunskaper: uppge vilka språk du behärskar, och om du kan delta i akademiska diskussioner på engelska.
 • övriga handlingar som du önskar åberopa

Bedömning
Bedömningen av de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Störst vikt läggs vid den vetenskapliga kvaliteten i de inskickade uppsatserna. Därtill tas hänsyn till sökandens utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenheter.

En rekryteringsgrupp gör ett första urval av en tätgrupp efter en genomgång av insända handlingar samt kontakter med åberopade referenter. Därefter diskuteras denna tätgrupp av handledarkollegiet och utvalda sökande kallas till intervju. Intervjuerna genomförs i juni av företrädare för utbildningen samt projektledare. I samband med intervju får den sökande information om hur konkurrensen om de olika platserna ser ut, samt handledarkollegiets bedömning av den sökandes profil i relation till de utlysta platserna. Sökanden får tillfälle att ställa frågor om projekten och uttrycka sina preferenser. Efter intervjuerna fattas beslut och de utvalda sökandena erbjuds plats på utbildningen. Resultatet av antagningsprocessen meddelas individuellt.

Mer information om utbildningen, krav och regler finns på: http://ekhist.uu.se/forskarutbildning/, http://www.hum-sam.uu.se/forskning/forskarutbildning/ och http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/ forskarutbildning

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2024. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: forskningsansvarig professor Anders Ögren, anders.ogren@ekhist.uu.se eller studierektor för utbildning på forskarnivå Tom Petersson, tom.petersson@uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 12 juni 2024, UFV-PA 2024/1367.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1367
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-07
Sista ansökningsdag 2024-06-12

Tillbaka till lediga jobb