Uppsala universitet, Inst. för samhällsbyggnad och industriell teknik

 

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: kvalitetsteknik, industriell teknik samt byggteknik och byggd miljö. Institutionen har ungefär 100 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland. Doktorandtjänsten kommer att vara placerad vid Avdelningen för Industriell teknik, Ångströmlaboratoriet. För mer information, se institutionens webbplats.

USER - Uppsala Smart Energy Research group – är i hög grad tvärvetenskaplig, kombinerar tillämpade och teoretiska, samt kvalitativa och kvantitativa, angreppssätt. Forskargruppen är involverad i omfattande och nära samarbeten med näringslivet och andra forskningsmiljöer. Fokus för forskningen är ofta elkonsumenters roll i omställningen till ett mer hållbart energisystem. För mer information, se forskargruppens webbplats: USER - Uppsala universitet (uu.se).

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt
Som doktorand bidrar du till den tvärvetenskapliga forskning som forskargruppen USER bedriver inom området användarperspektiv på smarta elnät och energiomställningen. Det övergripande syftet med forskningen är att öka kunskapen om elkonsumenters, prosumenters och elbilförares roll i förverkligandet av visionen om framtidens smarta elnät. Forskarstudierna bedrivs inom ramen för projekt som framför allt fokuserar på efterfrågeflexibilitet i användarledet. Du deltar i datainsamling, analyser och sammanställning av resultat i samarbete med övriga medlemmar av USER. Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen gemensamt. Som doktorand ges du stort utrymme att, med stöd av dina handledare, själv påverka inriktningen på dina forskarstudier. Att forskarutbildningen bedrivs i en tvärvetenskaplig miljö innebär att din disciplinära bakgrund är av underordnad betydelse i förhållande till ditt förhållningssätt till och intresse för forskarutbildningsämnet, forskningsområdet och tvärvetenskap i sig.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
 Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Som sökande till denna tjänst ska du ha en civilingenjörsexamen alternativt masterexamen i system i teknik och samhälle, industriell ekonomi, industriell ledning och innovation, hållbar systemomställning, hållbar utveckling, eller annan relevant samhällsvetenskaplig, humanistisk, naturvetenskaplig eller teknisk disciplin. Mycket goda kunskaper i engelska, i såväl tal och skrift. God förmåga att samarbeta.

Önskvärt/meriterande i övrigt
 Kunskaper om energisystemet, dess aktörer och deras respektive verksamheter samt de utmaningar som omställningen av energisystemet innebär är meriterande. Det är även kunskaper om olika metodologiska angreppssätt samt ett genuint intresse för tvärvetenskapliga frågeställningar inom det aktuella ämnesområdet och goda kunskaper i svenska.

Ansökningsförfarande
 Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Cajsa Bartusch, 070 527 43 27, cajsa.bartusch@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 14 augusti 2023, UFV-PA 2023/1875.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1875
Kontakt
  • Linnéa Sandén, 018-4710000
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-11
Sista ansökningsdag 2023-08-14

Tillbaka till lediga jobb