Uppsala universitet

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör medicinska fakulteten och bedriver omfattande och framgångsrik forskning inom bl.a ämnesområdet molekylär geriatrik. Vidare bedrivs utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, mastersprogrammet i folkhälsa samt ett flertal fristående kurser. Vid institutionen finns idag nio forskargrupper med sammanlagt ca 160 anställda och ytterligare ca 100 anknutna forskare. Läs mer på www.pubcare.uu.se.

Beskrivning av ämnesområdet:
Forskargruppen Molekylär Geriatrik, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, är verksam vid Rudbecklaboratoriet och forskningen är huvudsakligen inriktad mot terapi och diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt, med minnesmottagningen vid Akademiska sjukhuset samt med olika läkemedelsföretag. Forskargruppen ansvarar även för kurser eller delar av kurser inom flera olika utbildningar, till exempel läkar- och biomedicinarprogrammet. För att förstärka kompetens inom både forskning och undervisning ämnar vi anställa en Universitetslektor i molekylär geriatrik med inriktning mot utveckling av terapi och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar.

Arbetsuppgifter:
Anställningen omfattar forskning, undervisning och administration. Universitetslektorn kommer att ansvara för utveckling och implementering av undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå inom området molekylär geriatrik och neurodegeneration. Forskningsfokus kommer att vara utveckling av nya antikroppsbaserade terapier och diagnostiska metoder, framförallt inom medicinsk bildbaserad avbildning för Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Universitetslektorn förväntas även följa utveckling och forskning inom dessa områden och andra som är viktiga för gruppens forskningsprofil. Anställningen inkluderar även kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander och post-docs. Administrativa uppgifter vid institutionen och fakulteten kan också ingå. Universitetslektorn förväntas även driva och initiera både nationella och internationella samarbeten, samt aktivt ansöka om externa forskningsanslag.

Behörighetskrav:
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (HF 4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22 §). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Bedömningsgrunder:
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet och självständighet beaktas. Forskningsmeriter inom neurodegenerativa sjukdomar kopplade till den åldrande hjärnan är av särskild betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt, liksom tidigare forskning kring de funktionella medicinska avbildningstekniker PET och SPECT för avbildning av neurodegeneration. Vidare är prekliniska forskningsmeriter inom utveckling av antikroppsbaserade läkemedel, design av proteiner och medicinsk in vivo avbildning av hjärnan med proteinbaserade radioligander av stor betydelse. Forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska också tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. (AO § 20) Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) 7 §.
Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten (AO 22 §). Se även RB 8 §.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet:
Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se även RB 5 §.

Enligt Anställningsordningen 29 § visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 5.

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se även RB §10.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder.
För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer. Anställningsordning vid Uppsala Universitet. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Karin Nordin tel. 018-471 3487, e-mail: karin.nordin@pubcare@uu.se


Välkommen med din ansökan senast den 15 juni 2023, UFV-PA 2023/1849.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1849
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-22
Sista ansökningsdag 2023-06-15

Tillbaka till lediga jobb