Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Institutionen för medicinsk cellbiologi tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har en stark forskningstradition inom såväl cellbiologi som fysiologi. Institutionen har över 110 anställda, och en årlig omsättning på cirka 150 miljoner kronor. Utöver forskning bedriver institutionen för medicinsk cellbiologi också undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, biomedicin-, apotekar- och sjuksköterskeprogrammen. 

Beskrivning av ämnesområdet
Forskning inom ämnesområdet cellfysiologi vid medicinska fakulteten omfattar mekanistiska studier av cell- och organfunktion vid normala och sjukliga tillstånd. Förståelse av funktion har alltmer kommit att förutsätta utveckling och tillämpning av avancerade mikroskopitekniker för att visualisera komplexa, dynamiska processer i levande celler och vävnader. Med optiska biosensorer kan förändringar i lokalisation eller koncentration av specifika molekyler och joner följas i realtid och kinetiken registreras för biokemiska eller cellbiologiska processer på cellulär och subcellulär nivå. Optogenetiska verktyg för icke-invasiv manipulation av olika processer har också kommit att bidra till betydande utveckling. 

Arbetsuppgifter
Den som anställs förväntas leda en aktiv forskargrupp inriktad mot tillämpning och utveckling av avancerade mikroskopitekniker, optiska biosensorer och optogenetiska verktyg för cellulär och molekylär fysiologi. Forskargruppen förväntas genom samverkan med andra grupper vid institutionen bidra till att stärka både sin egen och andras forskning. Arbetsuppgifterna innefattar även handledning och undervisning i ämnet på forskarnivå, avancerad nivå och grundläggande nivå. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. Det ingår även att följa utvecklingen inom ämnet och informera om forskning och utvecklingsarbete. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (HF 4 kap 3 §) Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfylla de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl (AO 5 §).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som håller hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se AO 34 §). Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar. 

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO 22 §). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet och självständighet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. (AO § 20) Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) 7 §. 

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas.  Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning  liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten (AO 22 §). Se även RB 8 §.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet
Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. 

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se även RB 5 §. 

Enligt Anställningsordningen 29 § visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 5 

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se även RB §10. 

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Johan Kreuger, epost: johan.kreuger
@mcb.uu.se. Telefon: 018-471 4079.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. 

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 17 april 2023,
UFV-PA 2023/969.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/969
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-24
Sista ansökningsdag 2023-04-17

Tillbaka till lediga jobb