Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

Formas satsning på forskarskolor för hållbart samhällsbyggande möjliggör nu anställning av två doktorander i kulturvård, vid konstvetenskapliga institutionen på Campus Gotland. Forskarskolan ASSURE – Adaptation of urban Space through SUstainable REgeneration – till vilken doktoranderna ska vara knutna, bedrivs i samverkan med andra universitet och partners utanför universitetet och är tvärvetenskaplig.

Kulturvård, Konstvetenskapliga institutionen
Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet bedriver forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, i tre ämnen på två orter: konstvetenskap och textilvetenskap vid Engelska parken i Uppsala och kulturvård vid Campus Gotland i Visby. För närvarande arbetar 16 lärare och forskare vid kulturvård. För mer information, se institutionens hemsida: http://www.konstvet.uu.se

Kulturvård är ett mång- och tvärvetenskapligt ämne som spänner över vetenskapsområdena för humaniora/samhällsvetenskap och teknik/naturvetenskap. Kulturvård handlar om att förvalta kulturarv och överföra resurser från det förflutna in i framtiden på ett långsiktigt hållbart sätt. Forskning inom kulturvård handlar således om att förstå relationen dåtid-samtid-framtid. Att forska inom kulturvård innebär också att undersöka kulturarvets roll i omställningen till ett hållbart samhälle, nya perspektiv på återvinning, återbruk och återanvändning i cirkulär ekonomi, samt hur kulturarv värderas, bevaras, används, utvecklas och avvecklas och varför och på vilka sätt detta görs, både idémässigt och praktiskt. Därmed befinner sig forskningen i skärningspunkten mellan objekten, deras betydelse och verkanskraft och en rad olika professionella praktiker. Dessa praktiker återfinns inom såväl offentliga förvaltningar och institutioner som civilsamhället och näringslivet, samt i kulturarvs-, musei- och konstsektorerna. Kulturvård innefattar både tillämpade och teoretiska perspektiv, samt utforskning av kulturarv med kritiska, kreativa och affirmativa metoder. Det innebär bland annat att analysera olika bevarandeideologier och etiker, att utveckla de vårdande praktikerna, samt att studera hur kulturarv iscensätts och tas om hand, och vilka effekter detta har på människor och miljö.

Avdelningen finns på Campus Gotland, ett internationellt campus mitt i världsarvsstaden Visby. Läs mer på avdelningens webbplats. https://www.konstvet.uu.se/kulturvard/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
En doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Doktoranden får i begränsad omfattning arbeta med utbildning, annan forskning och/eller administration, dock inte mer än 20 procent av full arbetstid. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och leder till en doktorsexamen. Utbildningen utgörs av en kursdel och en avhandlingsdel. Som doktorand förutsätts ett aktivt deltagande dels i institutionens forsknings- och utbildningsmiljö och dels i forskarskolan ASSUREs gemensamma aktiviteter.

Doktorandprojektet ingår i forskarskolan ASSURE. Forskarskolan är ett samarbete mellan Uppsala universitet Campus Gotland, Lunds universitet, Malmö universitet och RISE (Research Institutes of Sweden) och finansieras av Formas. ASSURE syftar till att utveckla praktiknära forskning om hur renoveringar och transformationer av byggnader och områden kan anpassas för framtida behov. Städer står idag inför utmaningar relaterade till klimatförändringar, urbanisering och segregation, och för att skapa framtidens hållbara städer måste vi använda den byggda miljö som redan finns, på ett hållbart sätt. Både byggnader och bostadsområden står inför förändringar, som exempelvis energieffektiviseringar, vilket kommer att påverka medborgarnas vardag. Inom ASSURE anställs sammanlagt åtta doktorander, varav två i kulturvård, vid konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Campus Gotland.

Det specifika doktorandprojektet ’Bevarandets dilemma – avvägda kulturvärden vid renovering, återbruk och återvinning för hållbar stadsutveckling’ fokusera på hur kulturvårdspraktikens behov möter byggbranschens behov och tvärtom. En medveten balans mellan bevarande, användning och utveckling är en förutsättning när samhällets utmaningar förändras. I detta sammanhang behöver även förståelsen för vad kulturvärden är utmanas för att införlivas som en grundläggande aspekt vid omvandling och förnyelse av framtidens städer. Doktorandprojektet rör sig huvudsakligen i en praktiknära kontext och ska formuleras och baseras på fallstudier i samarbete med partnerföretag och berörda myndigheter.

Kvalifikationskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som krävs av ämnet, samt att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

För grundläggande behörighet krävs att den sökande har något av följande:

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i kulturvård. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att komma ifråga som kandidat för doktorandtjänsten inom ASSURE måste det föreslagna avhandlingsprojektet tydligt handla om frågor som rör kulturvård, hållbar samhällsplanering och transformation av urbana miljöer. För denna anställning krävs specifikt dokumenterade kunskaper i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt för denna anställning är:

 • dokumenterade kunskaper i svenska
 • erfarenheter av forskningsprojekt
 • vetenskaplig publicering
 • erfarenhet av kulturvårdens praktik

Urvalskriterier och bedömning
Vid urvalet bedöms den sökandes tidigare akademiska prestationer och övriga meriter. Stor vikt fästs vid den sökandes förutsättningar att genomföra föreslaget avhandlingsprojekt liksom dess genomförbarhet inom nettostudietiden. Vid urvalet görs en sammanvägning av förmåga till självständigt forskningsarbete, kritiskt tänkande och att uttrycka sig i tal och skrift.

Möjligheten att tillgodoräkna kurser får inte utgöra en fördel vid meritvärdering i anslutning till antagning (jfr SFS 2010:1064, HF 7 kap. 41 §, RUF 10 §).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer

Ansökan
Din ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla:

 • CV / meritförteckning
 • ett personligt följebrev där du beskriver dina forskningsintressen och förklarar varför du söker till forskarutbildningen (högst 2 sidor)
 • en forskningsplan där du beskriver ditt föreslagna avhandlingsprojekt och hur det relaterar till forskaskolans syften i allmänhet och projektet Bevarandets dilemma - avvägda kulturvärden vid renovering, återbruk och återvinning för hållbar stadsutveckling, i synnerhet (högst 3 sidor)
 • ett registerutdrag alternativt vidimerad kopia på intyg / examensbevis som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten
 • ett exemplar av dina självständiga arbeten (uppsatser) som du författat inom ramen för din
  utbildning såsom din magister- eller masteruppsats(-er) och eventuella publikationer (max 5 st)
 • övriga handlingar som du önskar åberopa  

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-09-01. Placeringsort: Visby

Upplysningar om anställningen lämnas av: Gustaf Leijonhufvud, bitr prefekt, 0498-108337, gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2023, UFV-PA 2023/758.

Om Campus Gotland: Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, och ett unikt småskaligt campus i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Se hur det är att leva och bo på Gotland.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2023
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/758
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-27
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb