Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Uppsala universitet skapar en ny forskarskola inom hållbar utveckling på Campus Gotland. Forskarskolans uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar där lokal relevans möter internationell excellens. Här undersöks frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion och destinationsutveckling. Bevarande och förändring liksom definition och hantering av resurser är centrala aspekter. Forskarskolan är starkt förankrad i pågående tvärvetenskapliga samarbeten inom forskning och utbildning vilka bedrivs i en internationell miljö. Här arbetar vi tillsammans med internationella partners, gästforskare och lokala aktörer med ett särskilt fokus på kunskapsutveckling för att klara den omställning som behövs för att leva väl i en värld med klimatförändringar. Som doktorand kommer du vara del av denna tvärvetenskapliga forskningsmiljö. Du kommer även ta del av forskarskolans doktorandkurser, seminarier samt förstklassig doktorandhandledning.

Doktorandanställningen är placerad vid Företagsekonomiska institutionen på Campus Gotland i Visby.

Företagsekonomiska institutionen bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå på två orter, i Uppsala och i Visby. Institutionen strävar efter en bred och öppen vetenskaplig profil. För mer information, se institutionens webbplats.

Projektbeskrivning: Företagsekonomiska institutionen och Institutionen för informatik och media kommer tillsammans att driva två doktorandprojekt inom ramen för forskarskolan. Gemensam utgångspunkt för doktorandprojekten är att det finns ett stort behov av att studera hur vi med stöd av digitala system kan hjälpa konsumenter att fatta mer hållbara beslut avseende konsumtion av dagligvaror.

Doktoranden vid Företagsekonomiska institutionen kommer att ur ett marknadsföringsperspektiv ha en inriktning mot studier av konsumenters beslutsfattande. Konsumentens faktiska val och attitydmätningar har tidigare använts till att försöka förutsäga deras beteende i olika köpsituationer och utifrån detta ändra butiksmiljön. I detta doktorandprojekt kommer konsumentens informationsprocessande att stå i fokus. Särskilt studeras hur digitala systemet som utformas för konsumentens användande kan bidra till att möjliggöra en mer hållbar konsumtion av dagligvaror. Härigenom skall projektet utveckla kunskap om vad som påverkar livsmedelskonsumenters beslutsfattande och på vilka sätt digitala system kan stödja detta beslutsfattande så att det bidrar till en mer hållbar utveckling.

Arbetsuppgifter: En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid), fördelat på 90 hp i kurser och 150 hp i avhandlingsarbete. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå (högst 20%) då anställningen kan förlängas till max 5 år. Generella regler om doktorandstudier återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §, i universitets regler och riktlinjer samt i den Allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi, Uppsala universitet. 

Behörighet: För att bli antagen krävs grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper på annat sätt.

Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om 90 hp i företagsekonomi eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.

Därutöver krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Behörighet - Språkkrav Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen. Det går att visa att språkkraven uppfylls på flera sätt, inklusive ett internationellt erkänt test såsom TOEFL eller IELTS, eller genom tidigare gymnasie- eller högskolestudier.

Vid språktesten krävs följande resultat:

TOEFL: Pappersbaserat: Resultat på minst 4,5 (skala 1–6) på skriftligt test och ett sammanlagt resultat på 575. Internetbaserat: Resultat på minst 20 (skala 0-30) på skriftligt prov och ett sammanlagt resultat på minst 90.

IELTS: Ett sammanlagt resultat på minst 6,5 och inget delresultat på mindre än 5,5.

Cambridge: CAE, CPE

Mer information om engelskakrav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskaper i svenska är meriterande.

Bedömningsgrunder: Vid urval av sökande utgår man från följande

 • Förutom att den sökande uppfyller behörighetskraven bedöms examensarbeten eller andra skriftliga arbeten på svenska eller engelska.
 • Den sökandes förutsättningar att tillgodoräkna sin utbildning på forskarnivå i företagsekonomi enligt kriterier gällande stringens, teoretisk medvetenhet, förmåga till kritiskt tänkande, självständighet och originalitet liksom kommunikativ förmåga.

Intervju: En särskilt inrättad rekryteringskommitté bereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju. De som går vidare i urvalsprocessen bland de som intervjuats kommer att få göra en skriftlig uppgift. Rekryteringen är planerad att vara klar i november 2020.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

 1. CV
 2. Vidimerade kopior av examensbevis och studieintyg som styrker grundläggande och särskild behörighet.
 3. Projektbeskrivning på svenska eller engelska (högst 12 000 tecken inklusive blanksteg). Projektbeskrivningen ska ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, frågor rörande data och metod.
 4. Motiveringsbrev
 5. Examensarbete på avancerad nivå och ev. böcker, artiklar, manus som åberopas.
 6. TOEFL/IELTS-test (eller motsv). Notera dock att sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver bevisa sina kunskaper i engelska.
 7. Två rekommendationsbrev (från universitetslärare och ev. arbetsgivare). I rekommendationsbrevet ska kontaktuppgifterna till referenterna (e-post och telnr) finnas med. Från brevet ska det framgå på vilket sätt referenten har lärt känna den sökande. Vi är särskilt angelägna om en bedömning av den sökande vad gäller våra bedömningsgrunder, se instruktioner för rekommendationsbrev.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 11 januari 2021 eller enligt överenskommelse.

Omfattning: 100%

Upplysningar lämnas av docent Anna-Carin Nordvall, tel. 0498/108397, anna-carin.nordvall@fek.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 15 september 2020, UFV-PA 2020/1121. Endast fullständiga ansökningar med bilagor kommer att behandlas.

Flytta till Gotland? Inflyttarbyrån på Gotland har värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland. De kan också ge stöd och tips under flyttprocessen. Läs mer här.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-11
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1121
Facklig företrädare
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2020-04-30
Sista ansökningsdag 2020-09-15

Wróć do ofert pracy