Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Uppsala universitet skapar en ny forskarskola inom hållbar utveckling. Forskarskolans uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar, där lokal relevans möter internationell excellens. Här undersöks frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion och destinationsutveckling. Bevarande och förändring liksom definition och hantering av resurser är centrala aspekter. Forskarskolan är starkt förankrad i pågående tvärvetenskapliga samarbeten inom forskning och utbildning vilka bedrivs i en internationell miljö. Uppsala universitet Campus Gotland, där forskarskolan är belägen, utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Här arbetar vi tillsammans med internationella partners, gästforskare och lokala aktörer med ett särskilt fokus på kunskapsutveckling för att klara den omställning som behövs för att leva väl i en värld med klimatförändringar. Som doktorand kommer du vara del av denna tvärvetenskapliga forskningsmiljö. Du kommer även ta del av forskarskolans doktorandkurser, seminarier samt förstklassig doktorandhandledning.

Konstvetenskapliga institutionen: Sammanlagt utlyses 12 doktorandtjänster inom ramen för forskarskolan, en av dessa tjänster är knuten till Konstvetenskapliga institutionen. Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning inom ämnesinriktningarna konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap på två orter, Engelska parken i Uppsala och Campus Gotland i Visby. Institutionen strävar efter en bred och öppen vetenskaplig profil. För mer information, se institutionens hemsida: http://www.konstvet.uu.se

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Juridiska institutionen och Konstvetenskapliga institutionen kommer tillsammans att driva två doktorandprojekt inom ramen för den nya forskarskolan vid Uppsala universitet – Campus Gotland. Doktoranden vid Konstvetenskapliga institutionen kommer att ha en inriktning mot kulturvård. Den gemensamma frågan för de två föreslagna doktorandprojekten är hur befintlig lagstiftning hanterar avvägningar mellan å ena sidan målet om en hållbar energianvändning och å andra sidan målen om bevarande av kulturvärden. Konkret kan det t.ex. handla om hur tilläggsisolering, fönsterbyten eller installation av solpaneler i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse behandlas i relation till lagstiftning och hållbarhet. Doktorandprojektet fokuserar på hur lagarna uppfattas av olika aktörer och hur de påverkar omvandlingsprocesser (utanför rättsväsendet). Syftet är att studera hur energipolitikens mål i praktiken förhåller sig till mål om bevarande av kulturmiljöer och god gestaltad livsmiljö för att på så sätt bidra till utformningen av väl fungerande juridiska styrmedel för nå en balans mellan ökad energieffektivisering och bevarande av kulturhistoriska, arkitektoniska och sociala värden. Lagarna tillämpas och tolkas på tre olika nivåer: Inom rättsväsendet, i myndighetsbeslut (kommuner och länsstyrelser), samt i små och stora beslut i planering, projektering och genomförande av renoveringsprocesser. De två doktoranderna kommer att jobba tillsammans på alla tre nivåerna. Projektet avser mynna ut i såväl ny teoretisk som praktisk kunskap till nytta för beslutsfattare och förvaltning på såväl statlig som kommunal nivå.
Projektets frågeställningar besvaras med hjälp av såväl kvalitativa som kvantitativa komparativa metoder. Frågeställningar och metoder kan i viss utsträckning anpassas med hänsyn till kompetenserna hos den doktorand som rekryteras.
Arbetsuppgifterna som doktorand är att bedriva sin utbildning på forskarnivå och aktivt delta i institutionens och forskningsprogrammets verksamhet. Närvaro vid högre seminarier och deltagande i institutionens allmänna arbetsuppgifter förekommer. Tjänstgöring inom administration och/eller undervisning kan komma ifråga (högst 20%) och utgör i sådana fall grund för förlängning av anställningstiden i motsvarande grad.

Kvalifikationskrav: Sökande ska ha grundläggande behörighet med examen på avancerad nivå eller ska på något annat sätt inom eller utom landet ha förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Sökande ska även ha särskild behörighet i konstvetenskap eller motsvarande.
Den sökande ska ha god kunskap i svenska och engelska

Önskvärt/meriterande i övrigt: Särskilt meriterande är kunskap och erfarenhet inom kulturvårdsområdet. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan: Din ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla:
1) CV där du också beskriver din utbildningsgång
2) Ett exemplar av din magister- eller masteruppsats
3) En intresseförklaring om varför du vill gå med i forskarskolan och hur du kan bidra till det ovan beskrivna projektet, 2-3 sidor.
4) Vidimerade kopior av examensbevis 5) Övriga handlingar du önskar åberopa

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-01-07 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Mattias Legnér (bitr. prefekt), tel. 0498-108331, e-post mattias.legner@konstvet.uu.se

Professor Britt-Inger Johansson (studierektor för forskarutbildning) tel. 018-471-5048,
e-post britt-inger.johansson@konstvet.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2020, UFV-PA 2020/967.

Flytta till Gotland? Här hittar du värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland: https://gotland.com/flytta-hit/bo-och-leva/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-07
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/967
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-14
Sista ansökningsdag 2020-09-15

Wróć do ofert pracy