Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor. Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största institutioner, belägen vid Ångströmlaboratoriet och med nästan 400 personer anställda, varav cirka 100 är doktorander. Institutionen bedriver världsledande forskning och utbildning inom både teoretisk och experimentell fysik och har omfattande samarbete med omvärlden. Forskningen bedrivs inom tio forskningsavdelningar och berör allt från det otroligt små till det extremt stora inom exempelvis energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela spektrat av forskning återspeglas även i institutionens kurser och utbildningsprogram. Varje år studerar cirka 2 500 studenter kurser på kandidat- och masternivå vid institutionen. Läs mer på https://www.uu.se/institution/fysik-och-astronomi/.

Tjänsten som universitetslektor i fysik med specialisering inom kvantmateriens teori kommer att vara förlagd inom forskningsprogrammet kvantmateriens teori vid avdelningen för materialteori. Avdelningen för Materialteori erbjuder en världsledande miljö för forskning inom materialteori och kvantmateriens teori, med intressen som sträcker sig från starkt korrelerade och topologiska kvanttillstånd i materia till första princip-elektronstrukturberäkningar och gröna energilösningar. Avdelningen innehåller två forskningsprogram, varav forskningen inom programmet för kvantmateriens teori fokuserar på kondenserad materia där kvantmekaniska effekter på ett framträdande sätt bestämmer det fysiska beteendet, med ett enande fokus på att beskriva kvantmekaniska mångkropparssystem och fenomen med hjälp av konceptuella och effektiva lågenergimodeller. Det övergripande målet är på att förstå materiens fysik på en konceptuell och enhetlig nivå, men forskning kan även utföras i samarbete med aktiviteter som använder mer kvantitativa metoder. Se https://www.uu.se/institution/fysik-och-astronomi/forskning/kvantmateriens-teori för mer information. Forskningsprogrammet söker kandidater på universitetslektorsnivå som kommer att stärka och förbättra dess nuvarande forskningsaktiviteter i den internationella framkanten.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Ämnesområdet omfattar teoretisk forskning inom kondenserad materiens fysik som stärker, eventuellt på ett kompletterande sätt, redan befintliga forskningsaktiviteter inom forskningsprogrammet i kvantmateriens teori.

De befintliga forskningsaktiviteterna inom programmet innefattar flera samtida områden inom fysik. Särskilt relevanta för denna rekrytering är de stora aktiviteterna som finns kring mekanismer och egenskaper hos okonventionell supraledning, topologiska faser av materia, och det finns även aktiviteter kring okonventionell magnetism i starkt korrelerad materia och fenomen i icke-jämvikt. Utöver en naturlig koppling mellan flera av dessa områden, är ett starkt förenande fokus i forskningen metodiken, där utveckling och användning av konceptuella och effektiva lågenergimodeller för kvantmekaniska mångkroppssystem spelar en central roll. Även om gynnsam samverkan finns med mer materialrelaterad forskning som använder första princip-elektronstrukturberäkningar (framträdande inom det andra forskningsprogrammet på avdelningen), är tonvikten inom programmet för kvantmateriens teori att förstå materiens fysik på en konceptuell och enhetlig nivå.

Sammanfattningsvis söker programmet kandidater till en universitetslektorstjänst som kommer att stärka dess nuvarande stora forskningsaktiviteter och/eller vara aktiva inom direkt närliggande områden med tydliga samarbetsmöjligheter, samt stärka dess handlednings- och undervisningsaktiviteter inom dessa områden.

Arbetsuppgifter

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av masterstudenter och doktorander.
 • Publicera forskningsresultat i internationellt välrenommerade journaler och presentera forskningsresultat vid internationella konferenser.
 • Ansöka om nationella och internationella forskningsbidrag från externa forskningsfinansiärer inom ämnesområdet och/eller i interdisciplinära samarbeten.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Aktivt arbeta tillsammans med kollegor för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö.
 • Anställningen kan också inkludera administrativa och ledningsmässiga uppgifter på avdelnings- och institutionsnivå.

Behörighetskrav

 • Doktorsexamen i fysik eller direkt närliggande fält.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Kurser som ges på grundnivå ges vanligtvis på svenska, medan kurser på avancerad nivå och doktorandnivå kan ges på engelska. Stöd kan ges till nya medarbetare som behöver lära sig svenska.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom kvantmateriens teori, med fokus på användning av effektiva lågenergimodeller för kvantmekaniska mångkropparssystem för att förstå materiens fysik på en konceptuell och enhetlig nivå. Särskild vikt läggs vid forskning som stärker, direkt eller på ett kompletterande sätt, redan befintliga större forskningsaktiviteter inom forskningsprogrammet för kvantmateriens teori.

De befintliga forskningsaktiviteterna inom programmet innefattar flera samtida områden inom fysik. Särskilt relevanta för denna rekrytering är de stora aktiviteterna som finns kring mekanismer och egenskaper hos okonventionell supraledning, topologiska faser av materia, och det finns även aktiviteter kring okonventionell magnetism i starkt korrelerad materia och fenomen i icke-jämvikt. Utöver en naturlig koppling mellan flera av dessa områden, är en starkt förenande fokus i forskningen metodiken, där utveckling och användning av konceptuella och effektiva lågenergimodeller för kvantmekaniska mångkroppssystem spelar en central roll. Även om gynnsam samverkan finns med mer materialrelaterad forskning som använder första princip-elektronstrukturberäkningar (framträdande inom det andra forskningsprogrammet på avdelningen), är tonvikten inom programmet för kvantmateriens teori att förstå materiens fysik på en konceptuell och enhetlig nivå.

Väldokumenterade självständiga forskningsaktiviteter inom kvantmateriens teori är ett krav. Förmåga att erhålla finansiering för forskning i konkurrens är ett krav. Vetenskaplig kvalité dokumenteras genom väl mottagna publikationer i tidskrifter relevanta för ämnesområdet, erhållande av forskningsfinansiering, presentationer vid internationella konferenser relevanta för ämnesområdet, och ett utvecklat nätverk av internationella samarbeten. Forskningskvalitet och omfattning kommer att beaktas i relation till sökandens akademiska ålder (aktiv tid från doktorsexamen), med tonvikt på aktiviteter under de senaste 5–10 åren.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid undervisningsmeriter i fysik på samtliga universitetsnivåer, inklusive handledarerfarenhet av masterstudenter och doktorander i fysik.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan. Även förmåga att omsätta kunskapsutbyte med det omgivande samhället i aktiviteter av betydelse för utbildningens utveckling och kvalitet ingår i samverkansskickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala  

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Annica Black-Schaffer, 076-795 06 49, annica.black-schaffer@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2024, UFV-PA 2024/1322.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1323
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-22
Sista ansökningsdag 2024-08-02
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb